Cilj mje­ra je ja­ča­ti kre­di­ti­ra­nje

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE - pd

Eu­rop­ska središnja ban­ka (ECB) naj­no­vi­ji je set po­ti­caj­nih mje­ra uvela pri­je sve­ga za­to da ban­ke po­tak­ne na ve­će kre­di­ti­ra­nje ku­ćans­ta­va i kom­pa­ni­ja, po­ru­čio je u po­ne­dje­ljak duž­nos­nik ECBa Fran­co­is Vil­le­roy de Gal­hau. Cilj no­vih ul­tra jef­ti­nih zaj­mo­va ban­ka­ma, naj­av­lje­nih proš­log tjed­na u sklo­pu pa­ke­ta po­ti­caj­nih mo­ne­tar­nih mje­ra, ni­je kom­pen­zi­ra­ti im tro­ško­ve ne­ga­tiv­nih ka­mat­nih sto­pa na de­po­zi­te kod sre­diš­nje ban­ke, već ih po­tak­nu­ti na ve­će kre­di­ti­ra­nje, ka­zao je Vil­le­roy, ujed­no gu­ver­ner fran­cu­ske sre­diš­nje ban­ke. “Naš je pri­ori­tet, i to smo na­gla­si­li, fi­nan­ci­ra­nje re­al­nog gos­po­dar­stva”, ka­zao je Vil­le­roy pred­stav­lja­ju­ći re­zul­ta­te pos­lo­va­nja fran­cu­ske sre­diš­nje ban­ke u 2015. go­di­ni. Va­žan je ko­rak u is­tom smje­ru i ECB-ova od­lu­ka da po­red dr­žav­nih obvez­ni­ca poč­ne ku­po­va­ti i kor­po­ra­tiv­ne obvez­ni­ce.

RE­UTERS

Pri­ori­tet je re­al­no gos­po­dar­stvo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.