TO­MO ME­DVED NO­VI JE

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MI­NIS­TAR BRA­NI­TE­LJA

To­mo Me­dved kan­di­dat je za mi­nis­tra bra­ni­te­lja ko­jeg će pre­mi­jer pred­lo­ži­ti Sa­bo­ru. “Čast mi je da ima­mo bra­ni­te­lja ovak­vog ka­li­bra. Bit će­mo part­ne­ri, imat će sto­pos­tot­nu po­dr­šku i me­ne kao part­ne­ra da rje­ša­va­mo pro­ble­me ko­je ima­ju. On će bi­ti ključ­na fi­gu­ra ne sa­mo kao mi­nis­tar, već i kao part­ner u Vla­di”, re­kao je pred­sjed­nik Vla­de Ti­ho­mir Ore­ško­vić na pre­si­ci u Ban­skim dvo­ri­ma. Je­dan od pr­vih ko­ra­ka na­kon for­mi­ra­nja ti­ma bit će je­dins­tve­ni za­kon za bra­ni­te­lje, naj­a­vio je To­mo Me­dved. Pred­lo­žit će, me­đu os­ta­lim, na­ci­onal­nu strategiju za oču­va­nje zdrav­lja bra­ni­te­lja. Umi­rov­lje­ni ge­ne­ral i rat­ni za­po­vjed­nik Ti­gro­va, pred­sjed­nik Udru­ge rat­nih ve­te­ra­na, ime­no­van je vi­še od mje­sec da­na na­kon što je os­tav­ku na tu duž­nost dao Mi­jo Cr­no­ja, a pred­lo­ži­la ga je Do­mo­ljub­na ko­ali­ci­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.