VIK­TOR PAV­LI­NIĆ NO­VI JE ČEL­NIK TE­LE2

Za­okret Gre­go­ra za­mi­je­ni­li cir­ku­san­ti­ma

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - BER­NARD IVEZIĆ

Bes­plat­no tes­ti­ra­nje mre­že, na­do­grad­nja ko­ris­nič­ke služ­be kroz sa­mo­pos­luž­ne apli­ka­ci­je te ula­zak u mo­bil­no pla­ća­nje dio su pla­no­va tre­ćeg mo­bil­nog ope­ra­te­ra

Te­le2 se pri­pre­mio za agre­siv­no ši­re­nje po­nu­de i pre­uzi­ma­nje ko­ris­ni­ka od kon­ku­ren­ci­je. Pr­vi ko­rak je pro­mje­na imi­dža kom­pa­ni­je, ko­ja je na­kon če­ti­ri go­di­ne svo­ju ma­sko­tu, cr­nog ov­na Gre­go­ra, za­mi­je­ni­la li­ko­vi­ma iz cir­ku­sa. Tre­ći mobilni ope­ra­ter us­to je iz te­me­lja pro­mi­je­nio ko­mer­ci­jal­nu po­nu­du sta­viv­ši na­gla­sak na pa­ke­te mo­bil­nog in­ter­ne­ta.

Ma­lin Hol­m­berg, ak­tu­al­na pred­sjed­ni­ca Upra­ve, pri­tom je po­t­vr­di­la da od 1. trav­nja kor­mi­lo tre­ćeg mo­bil­nog ope­ra­te­ra pre­pu­šta Vik­to­ru Pav­li­ni­ću. Pr­vi je to Hr­vat na toj funk­ci­ji, ko­ja je do­sad re­do­vi­to bi­la re­zer­vi­ra­na za Šve­đa­ne.

Pav­li­nić ka­že da su oče­ki­va­nja ve­li­ka, ali da za­sad ne bi že­lio iz­la­zi­ti s kon­kret­nim ro­ko­vi­ma i broj­ka­ma. Te­le2 je proš­lu go­di­nu za­klju­čio s is­tim pri­ho­dom kao i go­di­nu pri­je, 1,18 mi­li­jar­di ku­na, pa­dom ope­ra­tiv­ne do­bi­ti od 21 pos­to, na 113,7 mi­li­ju­na ku­na, zbog inves­ti­ci­ja u mo­der­ni­za­ci­ju 3G i iz­grad­nju 4G mre­že, te pa­dom bro­ja ko­ris­ni­ka od 38 ti­su­ća na 785 ti­su­ća.

“Na­kon če­ti­ri i pol go­di­ne vož­nje za­jed­no s ko­le­ga­ma u Upra­vi pre­uzet ću funk­ci­ju vo­za­ča is­tog auta i sa­mo ću ma­lo ja­če stis­nu­ti gas”, ka­že Pav­li­nić.

Ka­ko će to iz­gle­da­ti u prak­si, mo­glo se od­mah vi­dje­ti u uto­rak. Te­le2 uvo­di kon­cept bes­plat­nog tes­ti­ra­nja svo­je mre­že, i to bez ikak­vih oba­ve­za. Pav­li­nić ka­že da su ot­kri­li da ima dos­ta neo­d­luč­nih ko­ris­ni­ka kon­ku­rent­skih ope­ra­te­ra, ko­ji bi pre­ši na Te­le2, ali ne že­le da ih se ve­že ugo­vor­nom obve­zom. “Nu­di­mo im op­ci­ju pre­la­ska na na­šu mre­žu uz tje­dan do če­ti­ri tjed­na bes­plat­nog ko­ri­šte­nja na­ših us­lu­ga bez ikak­vih tro­ško­va ili oba­ve­za, ne­ka pro­ba­ju, a ja sam uvje­ren da će nam to do­ni­je­ti rast bro­ja ko­ris­ni­ka”, ka­že Pav­li­nić.

Na­vo­di da ni­su sa­mo ulo­ži­li u mre­žu već da su sprem­ni iz­a­ći i s ni­zom ino­va­ci­ja u ko­ris­nič­koj služ­bi. Te­le2 u idu­ćih mje­sec da­na pla­ni­ra pred­sta­vi­ti An­do­rid, iOS i web apli­ka­ci­ju ko­ja će omo­gu­ći­ti bo­lji kon­takt s ko­ris­nič­kom služ­bom, ali i lak­ši i tran­s­pa­ret­ni­ji pris­tup in­for­ma­ci­ja­ma o us­lu­ga­ma ko­je nji­ho­vi ko­ris­ni­ci ko­ris­te.

“Po­mo­ću na­ših apli­ka­ci­ja mo­ći će­te sve, od to­ga da pro­vje­ri­te sta­nje na ra­ču­nu pre­ko pro­mi­je­ne ta­ri­fe, i to bes­plat­no sva­ki mje­sec, do to­ga da mo­že­te od­mah pla­ti­ti ra­čun ili na­do­ku­pi­ti bo­no­ve”, ka­že Pav­li­nić.

No­vi sus­ta­vi za ko­mu­ni­ka­ci­ju s ko­ris­ni­ci­ma ne­će, me­đu­tim, pos­lu­ži­ti sa­mo kao po­bolj­ša­nje ko­ris­nič­ke služ­be, već će pos­ta­ti te­melj i za no­ve iz­vo­re pri­ho­da. “Is­po­čet­ka će­te pre­ko na­ših apli­ka­ci­ja mo­ći pla­ti­ti ra­čun za Te­le2, ali mo­bil­na pla­ća­nja su sve po­pu­lar­ni­ja i mi će­mo ići pre­ma ra­zvo­ju tih no­vih iz­vo­ra pri­ho­da”, ka­že Pav­li­nić.

Do­da­je da je ula­zak u no­ve iz­vo­re pri­ho­da, kao što su pri­je če­ti­ri mje­se­ca uči­ni­li ši­re­njem na us­lu­ge in­ter­ne­ta stva­ri (IoT), raz­log za­što su na­pra­vi­li re­bren­ding. “Iako će­mo i da­lje pre­uzi­ma­ti do­bru prak­su od ma­ti­ce, ra­zvoj no­vih plat­for­mi i us­lu­ga ra­di­mo u Hr­vat­skoj ka­ko bi­smo bi­li flek­si­bil­ni i ino­va­tiv­ni”, za­klju­ču­je Pav­li­nić.

PD

Vik­tor Pav­li­nić kor­mi­lo Te­le2 pre­uzi­ma 1. trav­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.