Char­les se su­sreo sa sof­tve­ra­ši­ma

Princ i voj­vot­ki­nja u Osi­je­ku

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Dru­gog da­na po­sje­ta Hr­vat­skoj princ od Wa­le­sa i voj­vot­ki­nja od Cor­nwal­la po­sje­ti­li su Sla­vo­ni­ju. U Osi­je­ku se princ Char­les sas­tao s i pred­stav­ni­ci­ma Udru­ge ‘Osijek Sof­twa­re City’ ko­ja da­nas okup­lja 29 tvrt­ki iz IT sek­to­ra s vi­še od 500 dje­lat­ni­ka, a u pro­tek­le če­ti­ri go­di­ne su­ra­đi­va­la je s broj­nim do­ma­ćim, ali i ino­zem­nim part­ne­ri­ma, a poš­lo im je za ru­kom po­ve­ća­ti iz­voz za za­vid­nih 460 pos­to. Ugled­nom god­tu pre­zen­ti­ra­li su svoj rad i po­jas­ni­li ka­ko im je cilj da Osijek i u re­gi­ji i u svi­je­tu pos­ta­ne priz­nat kao grad struč­nja­ka iz IT sek­to­ra. Us­pi­ju li u to­me, glav­ni grad Sla­vo­ni­je us­pio bi pri­vu­či no­ve inves­ti­to­re, ali i osi­gu­ra­ti zdra­vi­je gos­po­dar­stvo i po­volj­no okru­že­nje za star­tup tvrt­ke.

Pro­jek­te udru­ge “Osijek Sof­twa­re City”prin­cu je pred­sta­vio je nje­zin glav­ni taj­nik Be­la Iko­tić. Uz os­ta­lo, pred­stav­lje­ne su ak­tiv­nos­ti dvi­je naj­us­pješ­ni­je tvrt­ke Mo­no i In­c­hoo u pos­tav­lja­nju mo­bil­nih in­ter­net­skih hot­s­po­to­va u iz­bje­glič­kim cen­tri­ma i po­gra­nič­nim gra­do­vi­ma, gdje iz­bje­gli­ce ni­su ima­le pris­tup in­ter­ne­tu, te tvrt­ke “Far­me­ron” ko­ja po­ma­že da se po­da­ci o pro­izvod­nji mli­je­ka na far­ma­ma pri­kup­lja­ju na in­ter­ne­tu te pre­ciz­nim mje­re­njem i sa­vje­ti­ma pos­pje­šu­je pro­izvod­ne re­zul­ta­te. Princ i voj­vot­ki­nja po­tom su pro­še­ta­li gra­dom i obišli ve­leb­nu osječ­ku Tvr­đu. Princ Char­les je priz­nao da je im­pre­si­oni­ran do­ma­ćim pro­izvo­di­ma obi­telj­skih po­ljo­pri­vred­nih gos­po­dar­stva ko­je su ku­ša­li i ru­ko­tvo­ri­na­ma ko­ji su on­dje ima­li pri­li­ku vi­dje­ti. Na­kon Osi­je­ka par se upu­tio u Dr­žav­nu er­ge­lu u Đa­ko­vu gdje se za njih spre­ma­la sve­ča­na pred­sta­va či­ji su glav­ni pro­ta­go­nis­ti hr­vat­ski li­pi­can­ci.

Princ i voj­vot­ki­nja u Osi­je­ku su ku­ša­li sla­von­ske de­li­ci­je i vi­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.