Vu­ko­var bi vi­še tu­ris­ta s Du­na­va

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Vu­ko­var

ima ve­li­ku per­s­pek­ti­vu za ra­zvoj tu­ris­tič­kih kr­sta­re­nja Du­na­vom, ali po­nu­da ne za­do­vo­lja­va po­sje­ti­te­lje ko­ji kru­ze­ri­ma pris­ta­ju uz hr­vat­ski dio Du­na­va, re­če­no je u ras­pra­vi o ra­zvo­ju me­đu­na­rod­nih kr­sta­re­nja Du­na­vom u or­ga­ni­za­ci­ji Gra­da Vu­ko­va­ra i Luč­ke upra­ve Vu­ko­var. La­ni je u Vu­ko­var pris­ta­lo 200 bro­do­va s oko 30 ti­su­ća tu­ris­ta. Broj tu­ris­ta ko­ji bro­do­vi­ma do­la­ze u Vu­ko­var go­diš­nje ras­te po sto­pi od 10 pos­to. “Ove go­di­ne ima­mo naj­a­vu re­kord­nog bro­ja pris­ta­na­ka kru­ze­ra, njih 303, dok ih je la­ni bi­lo 278. U Vu­ko­var će pris­ta­ti 220 kru­ze­ra s 30 ti­su­ća put­ni­ka, a pr­vo pristajanje na­jav­lje­no je za 1. trav­nja”, rek­la je rav­na­te­lji­ca Luč­ke upra­ve Vu­ko­var Bo­ža­na Ma­toš.

PD

Ove go­di­ne u Vu­ko­va­ru oče­ku­ju 30 kru­ze­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.