U Gru­žu pr­vi kru­zer sa 790 put­ni­ka

Po­če­la kru­zing se­zo­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Udu­bro­vač­ku lu­ku Gruž u uto­rak uju­tro uplo­vio je pr­vi brod na kruž­nim pu­to­va­nji­ma ove go­di­ne, Vi­king Star sa 790 put­ni­ka. Kru­zing se­zo­na otvo­re­na je ta­ko ne­što ma­nje od mje­sec da­na ra­ni­je ne­go proš­le go­di­ne, a brod nor­ve­ške tvrt­ke Vi­king Oce­an Cru­ises u Du­brov­nik bi se tre­bao vra­ti­ti 20. ožuj­ka.

Pr­vi brod s vi­še od ti­su­ću put­ni­ka u Du­brov­nik bi ove go­di­ne tre­bao sti­ći 23. ožuj­ka, i to MSC Mag­ni­fi­ci tvrt­ke MSC Cru­ises, s 2646 put­ni­ka.

Pre­ma po­da­ci­ma du­bro­vač­ke Luč­ke upra­ve, ti­je­kom ožuj­ka u Gruž će sti­ći vi­še od 17 ti­su­ća put­ni­ka, a ti­je­kom ove go­di­ne oče­ku­je ih se vi­še od 878 ti­su­ća u 618 “ti­ca­nja”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.