U Slo­ve­ni­ji 113 ugo­vor­nih po­šta

Rje­še­nje Us­pje­lo pre­pu­šta­nje po­štan­skih us­lu­ga slo­bod­nom tr­ži­štu

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Zbog ocje­ne da po­šte u na­se­lji­ma s ma­nje od 100 do­ma­ćins­ta­va ne mo­gu pos­lo­va­ti ren­ta­bil­no, u Slo­ve­ni­ji je do sa­da otvo­re­no 113 ugo­vor­nih po­štan­skih ure­da. Ri­ječ je o sus­ta­vu ko­jim se ta služ­ba u ma­lim se­li­ma da­je u naj­am, od­nos­no pre­pu­šta slo­bod­nom tr­ži­štu pa po­štar­sku služ­bu pre­uzi­ma­ju lo­kal­ni po­vić du­zet­ni­ci, po­ljo­pri­vred­ne za­dru­ge ili ma­nje tr­go­vi­ne.

Pro­ces op­ti­mi­za­ci­je ra­da mre­že po­štan­skih ure­da po­čeo je 2009. go­di­ne, a ubr­zan li­be­ra­li­za­ci­jom tr­ži­šta po­štan­skih us­lu­ga 2011., u skla­du s europ­skim di­rek­ti­va­ma. Po­šta Slo­ve­ni­je, ko­ja je u vlas­niš­tvu dr­ža­ve, sa­da niz go­di­na pos­lu­je po­zi­tiv­no, a pla­ni­ra da bi do kra­ja idu­će go­di­ne ima­la ukup­no 180 ugo­vor­nih po­šta.

Po­šta Slo­ve­ni­je pla­ni­ra­la je i ra­ci­ona­li­zi­ra­nje pos­lo­va­nja pu­tem mo­bil­nih, po­kret­nih po­šta, ali se to ni­je po­ka­za­lo dje­lo­tvor­nim, pa je od 13 po­šta na ko­ta­či­ma, po uzo­ru na po­kret­ne bi­bli­ote­ke, us­pos­tav­lje­na sa­mo jed­na, a i ta sa­mo na pa­pi­ru jer ne ra­di.

Po­šta Slo­ve­ni­je sa­da je u plu­su

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.