RU­SI U C. GO­RI TU­ŽE

AZMONT INVES­T­MENTS

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Vlas­ni­ci zem­lji­šta u Đe­no­vi­ći­ma, ru­ski dr­žav­lja­ni Na­ta­li­ja Si­do­ro­va i Ser­gej Ko­čer­gin, naj­a­vi­li su sud­ski pos­tu­pak pro­tiv Azmont Inves­t­ment­sa zbog gra­đe­vin­skih ra­do­va na nji­ho­vom vlas­niš­tvu, dok iz kom­pa­ni­je tvr­de da pro­jekt Por­to­no­vi gra­de u skla­du s ugo­vo­rom o du­go­roč­nom za­ku­pu. Od­vjet­nik ru­skog pa­ra Mi­li­ja Mi­ja­no­vić re­kao je da su se nje­go­vi kli­jen­ti če­ti­ri pu­ta obra­ća­li inves­ti­to­ru, ko­ji za ra­do­ve ni­je tra­žio sa­glas­nost vlas­ni­ka zem­lji­šta, ali od­go­vo­re ni­su do­bi­li.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.