DI­VI­DEN­DA ERIC­SSON NT-A 100 KU­NA PO DI­ONI­CI

Vi­še ne­go la­ni Za skup­šti­nu 31. svib­nja pred­lo­že­no 20 ku­na re­dov­ne i 80 ku­na iz­van­red­ne di­vi­den­de

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Di­oni­ča­ri Eric­sso­na Ni­ko­le Tesle na glav­noj će skup­šti­ni 31. svib­nja od­lu­či­va­ti o is­pla­ti di­vi­den­de od 100 ku­na po di­oni­ci, iz­vi­jes­ti­li su u uto­rak iz te kom­pa­ni­je, a pred­lo­že­na di­vi­den­da za 10 je ku­na vi­ša od lanj­ske. Nad­zor­ni od­bor (NO) i Upra­va Eric­sson Ni­ko­la Tes­la na sjed­ni­ci odr­ža­noj u uto­rak pred­lo­ži­li su glav­noj skup­šti­ni di­oni­ča­ra pri­hva­ća­nje is­pla­te re­dov­ne di­vi­den­de u iz­no­su od 20 ku­na po di­oni­ci i iz­van­red­ne di­vi­den­de od 80 ku­na po di­oni­ci.

Pre­ma ra­ni­je objav­lje­nim po­da­ci­ma, Eric­sson Ni­ko­la Tes­la je u 2015. os­tva­rio pri­ho­de od pro­da­je od 1,36 mi­li­jar­di ku­na, što je 3,8 pos­to vi­še ne­go go­di­nu da­na ra­ni­je, dok je ne­to do­bit po­ras­la 4,6 pos­to. U pri­ho­di­ma od pro­da­je udio do­ma­ćeg tr­ži­šta je 21,5 pos­to, us­lu­ga za Eric­sson 60,2 pos­to, a iz­vo­za na os­ta­la tr­ži­šta 18,3 pos­to. Bru­to do­bit kom­pa­ni­je iz­no­si­la je 177,2 mi­li­ju­na ku­na, što je 1,3 pos­to ma­nje ne­go u 2014. go­di­ni.

Ope­ra­tiv­na do­bit uve­ća­na je 12,2 pos­to, na 91,4 mi­li­ju­na ku­na. Is­to­dob­no, do­bit od fi­nan­cij­skih ak­tiv­nos­ti iz­no­si­la je 1,6 mi­li­ju­na ku­na, što je 5,3 mi­li­ju­na ma­nje ne­go u 2014. go­di­ni kao po­s­lje­di­ca ni­skih ka­mat­nih sto­pa i ne­ga­tiv­nih te­čaj­nih raz­li­ka na nov­ča­na sred­stva i krat­ko­traj­nu fi­nan­cij­sku imo­vi­nu.

Pred­sjed­ni­ca Upra­ve Gor­da­na Ko­va­če­vić

MARKO PR­PIĆ/

PIXSELL

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.