PAD CI­JE­NE BA­KRA ISTOPIO DO­BIT LUKŠIĆEVE AN­TO­FA­GAS­TE

Ka­tas­tro­fal­na go­di­na Či­le­an­skoj ru­dar­skoj kom­pa­ni­ji ne­to do­bit sre­za­na 98 pos­to

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - TO­MIS­LAV PILI to­mis­lav.pili@pos­lov­ni.hr

Ti­je­kom proš­le go­di­ne ci­je­na ba­kra na svjet­skom tr­ži­štu sru­ši­la se 25 pos­to što je bio naj­ve­ći go­diš­nji pad te si­ro­vi­ne od 2008. go­di­ne

Tam­ni oblaci nadvili su se nad ru­dar­skom kom­pa­ni­jom An­to­fa­gas­ta u vlas­niš­tvu naj­bo­ga­ti­je či­le­an­ske obi­te­lji hr­vat­skih ko­ri­je­na Luk­šić ko­ja je u Hr­vat­skoj vlas­nik tu­ris­tič­ke kom­pa­ni­je Pla­va la­gu­na. An­to­fa­gas­ta je u uto­rak obja­vi­la ka­ko ne­će is­pla­ti­ti di­vi­den­du jer je do­bit sre­za­na 98 pos­to us­li­jed znat­nog pa­da ci­je­ne ba­kra na svjet­skom tr­ži­štu. Raz­log je us­po­ra­va­nje po­traž­nje Ki­ne, jed­nog od vo­de­ćih svjet­skih po­tro­ša­ča ba­kra.

Is­top­lje­na do­bit

Ci­je­na te si­ro­vi­ne u si­ječ­nju je pa­la na naj­ni­žu ra­zi­nu u po­s­ljed­njih šest i pol go­di­na. Ti­je­kom proš­le go­di­ne ci­je­na je os­la­bi­la za če­t­vri­nu što je naj­ve­ći go­diš­nji pad od 2008. go­di­ne. U tak­vim okol­nos­ti­ma ne­to do­bit An­to­fa­gas­te - jed­nog od 10 svjet­skih pro­izvo­đa­ča ba­kra is­to­pi­la se sa 422,4 mi­li­ju­na do­la­ra iz 2014. na sve­ga 5,5 mi­li­ju­na do­la­ra. Po­ka­za­telj pro­fi­ta­bil­nos­ti - do­bit pri­je opo­re­zi­va­nja, amor­ti­za­ci­je, ka­ma­ta i de­pre­ci­ja­ci­je (EBITDA) - sma­njen je pre­ko 58 pos­to na 891 mi­li­jun do­la­ra. Pri­ho­di su pri to­me pa­li 34 pos­to na 3,4 mi­li­jar­di do­la­ra. Suk­lad­no re­bio zul­ta­ti­ma, di­oni­ča­ri kom­pa­ni­je ne tre­ba­ju ra­ču­na­ti na di­vi­den­du u ovoj go­di­ni, ba­rem za sa­da.

Ne gle­daj­te na di­vi­den­du

Na­ime, An­to­fa­gas­ta je obja­vi­la ka­ko će od­lu­ka o di­vi­den­di bi­ti do­ni­je­ta ovis­no o re­zul­ta­ti­ma iz iz­vješ­ća u ko­lo­vo­zu i ci­je­ni ba­kra.

“U ovim te­škim vre­me­ni­ma, sma­tram da inves­ti­to­ri ne tre­ba­ju pre­vi­še gle­da­ti na di­vi­den­du”, iz­ja­vio je za Blo­om­berg glav­ni iz­vr­š­ni di­rek­tor Di­ego Her­nan­dez ko­ji je za CNBC do­dao ka­ko ne oče­ku­je opo­ra­vak ci­je­ne ba­kra ti­je­kom ove go­di­ne. Osim di­vi­den­dom, inves­ti­to­ri ne­ma­ju raz­lo­ga bi­ti za­do­volj­ni ni iz­ved­bom di­oni­ce na bur­zi. Iz­lis­ta­na u Lon­do­nu, di­oni­ca An­to­fa­gas­te proš­le je go­di­ne pa­la go­to­vo 40 pos­to. Ti­je­kom ove go­di­ne di­je­lom se opo­ra­vi­la oja­čav­ši 15 pos­to. Me­đu­tim, go­to­vo ci­je­li ovo­go­diš­nji opo­ra­vak ju­čer je iz­bri­san po­što je An­to­fa­gas­ta ti­je­kom tr­go­va­nja gu­bi­la i 10 pos­to. v

RE­UTERS

Di­ego Her­nan­dez, glav­ni iz­vr­š­ni di­rek­tor An­to­fa­gas­te, po­ru­čio je di­oni­ča­ri­ma da ne oče­ku­ju

di­vi­den­du

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.