U Sr­bi­ji 47 stra­nih kom­pa­ni­ja tra­ži rud­no bla­go, pri­je sve­ga zla­to

Is­tra­žu­je se na po­dru­čju od 3842 če­tvor­na ki­lo­me­tra

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Pro­cje­nju­je se da Sr­bi­ja le­ži na oko 2 mil. to­na olo­va i cin­ka, još vi­še ba­kra, oko 20 to­na zlata i na 4 ml­rd. to­na ug­lje­na

Ino­zem­ne kom­pa­ni­je, njih 47, u po­tra­zi za rud­nim bla­gom za­uze­le su oko 4000 če­tvor­nih ki­lo­me­ta­ra u Sr­bi­ji, što je pros­tor ne­što ve­ći od po­vr­ši­ne Sri­je­ma.

Od nak­na­de za ta is­tra­ži­va­nja Sr­bi­ja je 2015. za­ra­di­la sa­mo 46,860.740 di­na­ra (oko 2,8 mi­li­ju­na ku­na). Ta­ko ma­la svo­ta po­s­lje­di­ca je ni­ske nak­na­de za geološka is­tra­ži­va­nja, tvr­di su­go­vor­nik Bli­ca iz vla­de. “Za tak­vu po­li­ti­ku dr­ža­va se opre­di­je­li­la na­kon 2000. go­di­ne da bi pri­vuk­la stra­ne inves­ti­to­re, i to je ta­ko nas­tav­lje­no, što ni­je do­bro. Na­ši su­sje­di tu nak­na­du na­pla­ću­ju i ne­ko­li­ko pu­ta vi­še i s ma­njih po­vr­ši­na ubi­ru mno­go vi­še nov­ca”, ka­že iz­vor Bli­ca. Mir­ja­na Fi­li­po­vić, dr­žav­ni taj­nik u Mi­nis­tar­stvu ru­dar­stva, po­t­vr­di­la je da svo­ta ko­ju Sr­bi­ja uzi­ma za geološka is­tra­ži­va­nja ni­je ve­li­ka. “Tač­no je da je do­mi­nant­no učeš­će stra­na­ca u ge­olo­škim is­tra­ži­va­nji­ma, i to na 3842 če­tvor­na ki­lo­me­tra.

Nji­ho­va obve­za je da za to pla­te nak­na­du od 10.000 di­na­ra po če­tvor­nom ki­lo­me­tru is­traž­nog pros­to­ra, osim u slu­ča­je­vi­ma ka­da je pros­tor ma­nji od 0,5 km2, ta­da iz­no­si 5000 di­na­ra. Te kom­pa­ni­je ne­ma­ju obve­zu pla­ća­nja rud­ne ren­te sve dok ne poč­nu s eks­plo­ata­ci­jom”, ka­že Fi­li­po­vić.

Ino­zem­ne kom­pa­ni­je naj­vi­še su za­in­te­re­si­ra­ne za is­tra­ži­va­nje zlata, ba­kra i po­li­me­tal­nih ru­da, a Sr­bi­ja je po zlat­nim re­zer­va­ma na 59. mjes­tu na svi­je­tu.

Na­rav­no, ne zna se gdje će ino­zem­ne kom­pa­ni­je u Sr­bi­ji na­ći is­pla­ti­ve re­zer­ve zlata ili dru­gih me­ta­la, ali za­sad nji­ho­vi stro­je­vi ras­po­re­đe­ni su na 87 po­lja u po­tra­zi za rud­nim bo­gat­stvom. Pro­cje­nju­je su da Sr­bi­ja le­ži na oko dva mi­li­ju­na to­na olo­va i cin­ka, da­le­ko vi­še ba­kra, oko 20 to­na zlata i na čak če­ti­ri mi­li­jar­de to­na ug­lje­na. Ali, Sr­bi­ja eks­plo­ati­ra sa­mo tri pos­to jer za is­tra­ži­va­nja i otva­ra­nje no­vih rud­ni­ka ne­ma do­volj­no sred­sta­va. Mul­ti­na­ci­onal­ne kom­pa­ni­je za pro­tek­lih de­set go­di­na ulo­ži­le su ne­ko­li­ko sto­ti­na mi­li­ju­na do­la­ra u is­tra­ži­va­nja u Sr­bi­ji, na­da­ju­ći se, da­ka­ko, da će im se ulo­že­no vra­ti­ti eks­plo­ata­ci­jom za sa­mo ne­ko­li­ko go­di­na, te im ni­je pro­blem što za vri­je­me is­tra­ži­va­nja bi­lje­že gu­bit­ke.

Ta­ko, na­kon što je u oko­li­ni Bo­ra već po­čeo ra­di­ti Fre­epor­tMcMoRan, jed­na od naj­moć­ni­jih svjet­skih ru­dar­skih kom­pa­ni­ja, gdje je pro­naš­la bo­ga­ta le­ži­šta ba­kra i zlata, u po­tra­gu za no­vim le­ži­šti­ma tih me­ta­la na pla­ni­ni Cr- ni vrh, ko­ja se na­la­zi iz­me­đu Bo­ra i Ža­gu­bi­ce, uklju­či­la se i naj­moć­ni­ja svjet­ska ru­dar­ska kom­pa­ni­ja, bri­tan­sko­aus­tral­ska kor­po­ra­ci­ja Rio Tin­to.

Ka­nad­ska kom­pa­ni­ja Re­ser­vo­ir Mi­ne­rals (REV), ko­ja u su­rad­nji s Fre­epor­tom ra­di na is­tra­ži­va­nju oko­li­ne Bo­ra na lo­ka­ci­ji Ču­ka­ru Peki, ima li­cen­ci­je i za geološka is­tra­ži­va­nja na Cr­nom vr­hu, ali i u oko­li­ni za­je­čar­skog se­la Ni­ko­li­če­vo, kao i na lo­ka­li­te­tu Kra­lje­vi­ca. Na­kon pr­vih po­zi­tiv­nih re­zul­ta­ta, Ka­na­đa­ni su za­klju­či­li ugo­vor o os­ni­va­nju za­jed­nič­ke tvrt­ke s Rio Tin­tom, ko­ji će u is­tra­ži­va­nje po­ten­ci­jal­nih re­zer­vi ba­kra i zlata ulo­ži­ti čak 75 mi­li­ju­na do­la­ra.

OD NAK­NA­DE ZA BROJ­NA GEOLOŠKA IS­TRA­ŽI­VA­NJA SR­BI­JA ZA­RA­DI SA­MO 2,8 MI­LI­JU­NA KU­NA GO­DIŠ­NJE JER SU TE NAK­NA­DE IZ­U­ZET­NO NI­SKE

FOTOLIA

U po­tra­gu za sr­p­skim zla­tom uklju­či­la se i naj­ve­ća svjet­ska ru­dar­ska kom­pa­ni­ja Rio Tin­to

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.