Tvor­ni­ca ete­rič­nih ulja iz Lju­bi­nja okup­lja 1000 ko­ope­ra­na­ta

Po­moć Her­ce­go­vač­ki ko­ope­ran­ti do­bit će bes­plat­no plas­te­ni­ke i ma­te­ri­jal za po­če­tak pro­izvod­nje lje­ko­vi­tog i aro­ma­tič­nog bi­lja

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Uni­ja za odr­ži­vi po­vra­tak i kom­pa­ni­ja Per­fect export bi­lje u Sa­ra­je­vu su pot­pi­sa­li Pro­to­kol o su­rad­nji ko­ji otva­ra mo­guć­nost uklju­či­va­nja ve­li­kog bro­ja ko­ope­ra­na­ta u or­ga­ni­zi­ran i si­gu­ran ot­kup smi­lja, ka­du­lje, ružmarina, lo­vo­ra i dru­gih pro­izvo­da. Tvor­ni­ca ete­rič­nih ulja u Ljubinju oče­ku­je su­rad­nju s oko 1000 ko­ope­ra­na­ta, jav­lja por­tal Klix.ba.

Mir­hu­ni­sa Zu­kić, pred­sjed­ni­ca Uni­je za odr­ži­vi po­vra­tak, iz­ja­vi­la je da su ra­ni­je na po­dru­čju Čap­lji­ne, Ber­ko­vi­ća i Sto­ca or­ga­ni­zi­ra­li gru­pu povratnika i ra­se­lje­nih oso­ba ko­ji su uz po­moć Agro­me­di­te­ran­skog fa­kul­te­ta iz Mos­ta­ra obu­če­ni za pro­izvod­nju bi­lja za tvornicu u Ljubinju, te da se na­da ka­ko će se su­rad­nja pro­ši­ri­ti na ko­ope­ran­te di­ljem Her­ce­go­vi­ne.

Pre­ma nje­nim ri­je­či­ma, ko­ope­ran­ti će do­bi­ti plas­te­ni­ke i ma­te­ri­jal za po­če­tak pro­izvod­nje jer ne­ma­ju vlas­ti­tog nov­ca da inves­ti­ci­ju.

Ahmet Džu­bur, de­kan Agro­me­di­te­ran­skog fa­kul­te­ta, re­kao je da će fa­kul­tet i u slje­de­ćem raz­dob­lju po­dr­ža­va­ti pro­jekt, kroz dalj­nju edu­ka­ci­ju, ana­li­zu zem­lji­šta, te da­va­njem kon­kret­nih upu­ta za re­ali­za­ci­ju pro­je­ka­ta.

Džu­bur ka­že da je fo­kus pro­jek­ta na pro­izvod­nji sadnica i po­di­za­nju plan­taž­nih na­sa­da smi­lja, te des­ti­tli­ra­nju, a po­se­ban zna­čaj ima re­vi­ta­li­za­ci­ja ka­me­nja­ra, od­nos­no re­kul­ti­va­ci­ja zem­lji­šta upo­tre­bom te­ških stro­je­va. Vlas­nik Per­fect export bi­lja Ar­se­ni­je Ivanović re­kao je da je nji­ho­va os­nov­na dje­lat­nost uz­goj sadnica, plan­ta­ži­ra­nje, sa­kup­lja­nje i ot­kup lje­ko­vi­tog i aro­ma­tič­nog bi­lja ko­ji ima­ju osi­gu­ran pla­sman na za­pad­no tr­ži­šte. Do­dao je da tvor­ni­ca ima ka­pa­ci­tet za pro­izvod­nju do 40 li­ta­ra ete­rič­nog ulja dnev­no.

TVOR­NI­CA U LJUBINJU MO­ŽE PRO­IZVES­TI 40 LI­TA­RA ETE­RIČ­NOG ULJA DNEV­NO

Ete­rič­no ulje ima si­gur­no tr­ži­šte na za­pa­du Eu­ro­pe

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.