TE­VA ĆE PRE­UZE­TI

ALLERGAN DO LIP­NJA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Iz­ra­el­ska far­ma­ce­ut­ska tvrt­ka Te­va iz­vi­jes­ti­la je u uto­rak da bi mo­gla za­klju­či­ti 40,5 mi­li­jar­di do­la­ra vri­jed­nu ak­vi­zi­ci­ju Al­ler­ga­no­va pos­lo­va­nja s ge­ne­rič­kim li­je­ko­vi­ma do lip­nja ove go­di­ne, ne­što kas­ni­je no što su do sa­da pre­dvi­đa­li. U pri­jaš­njoj su fa­zi u Te­vi oče­ki­va­li da će na­ve­de­ni spo­ra­zum o pre­uzi­ma­nju bi­ti do­vr­šen do kra­ja pr­vo­ga tro­mje­se­čja, uz mo­guć­nost po­mi­ca­nja tog ro­ka i na tra­vanj. Una­toč pos­tig­nu­tom zna­čaj­nom na­pret­ku “Te­va sa­da prog­no­zi­ra da bi se za­klju­če­nje to­ga spo­ra­zu­ma mo­glo odu­lji­ti do ovo­go­diš­njeg lip­nja, te­me­ljem pro­cje­ne vre­men­skog ok­vi­ra za pri­bav­lja­nje do­zvo­le ame­rič­kog re­gu­la­to­ra”, na­vo­di se u pri­op­će­nju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.