IZ­GUB­LJE­NE NA­DE U OPEC SRUŠILE NAF­TU

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ci­je­ne naf­te spus­ti­le su se u uto­rak na me­đu­na­rod­nim tr­ži­šti­ma is­pod ra­zi­ne od 39 do­la­ra na­kon što je Or­ga­ni­za­ci­ja ze­ma­lja iz­voz­ni­ca naf­te (OPEC) pri­gu­ši­la na­de u sko­ro sma­nje­nje glo­bal­ne po­nu­de. Na lon­don­skom je tr­ži­štu ci­je­na ba­re­la pa­la 92 cen­ta u od­no­su na pret­hod­no za­tva­ra­nje i iz­no­si­la je 38,61 do­la­ra. ”Ni­smo pre­ko­ra­či­li ra­zi­nu od 40 do­la­ra... pre­dodž­ba da će OPEC us­pje­ti bar za­mrz­nu­ti pro­izvod­nju i da je na do­brom pu­tu ma­lo je iz­gu­bi­la na uvjer­lji­vos­ti”, kons­ta­ti­ra Jas­per Lawler iz CMC Mar­ket­sa.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.