Ki­ne­ski osi­gu­ra­va­telj mi­je­ša kar­te u ho­tel­skoj in­dus­tri­ji

Bo­lja po­nu­da Kom­pa­ni­ja An­bang sta­la iz­me­đu ‘bra­ka’ Starwo­oda i Mar­ri­ot­ta Uz snaž­ne po­li­tič­ke ve­ze, An­bang je od re­gi­onal­nog osi­gu­ra­va­te­lja pre­ras­tao u inves­ti­cij­sku kom­pa­ni­ju ko­ja agre­siv­no ula­že u ho­te­le

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - TO­MIS­LAV PILI to­mis­lav.pili@pos­lov­ni.hr

Za­pad­noj jav­nos­ti sla­bo poz­na­ti ki­ne­ski osi­gu­ra­va­telj s do­brim ve­za­ma u po­li­ti­ci mo­gao bi do­bra­no iz­mi­je­ša­ti kar­te u glo­bal­noj ho­tel­skoj in­dus­tri­ji. Ho­tel­ska gru­pa­ci­ja Starwo­od Ho­tels & Re­sorts u či­jem su sas­ta­vu bren­do­vi ho­tel­skih la­na­ca po­put She­ra­to­na, W Ho­tel­sa ili St Re­gi­sa, obja­vi­la je u po­ne­dje­ljak ka­ko je u raz­go­vo­ri­ma s ne­ime­no­va­nom sku­pi­nom inves­ti­to­ra ko­ja je po­nu­di­la go­to­vo 13 mi­li­jar­di do­la­ra za pre­uzi­ma­nje.

Snaž­ne po­li­tič­ke ve­ze

Ta ne­ime­no­va­na sku­pi­na kas­ni­je je od me­di­ja iden­ti­fi­ci­ra­na kao kon­zor­cij ko­jem je na če­lu ki­ne­ska osi­gu­ra­va­telj­na kom­pa­ni­ja An­bang. Ra­di se o kom­pa­ni­ji os­no­va­noj pri­je sve­ga 12 go­di­na s imo­vi­nom vri­jed­nom 292 mi­li­jar­de do­la­ra. Na če­lu je Wu Xiaohui, biz­ni­smen s od­lič­nim po­li­tič­kim ve­za­ma. Na­ime, Wu je ože­nio unu­ku Deng Xi­aopin­ga, ne­ka­daš­njeg vo­đe ki­ne­skih ko­mu­nis­ta ko­ji je pri­je 30-ak go­di­na po­kre­nuo pro­gram re­for­mi ko­ji su od Ki­ne stvo­ri­li sa­daš­nju eko­nom­sku ve­le­si­lu. Osim to­ga, u vlas­nič­koj struk­tu­ri An­ban­ga na­la­ze se ne­ke od vr­lo utje­caj­nih ki­ne­skih obi­te­lji. O po­ve­za­nos­ti An­ban­ga s vlaš­ću go­vo­ri i po­da­tak da je bri­tan­ski The Eco­no­mist pri­mje­tio ka­ko kom­pa­ni­ja s neo­bič­nom la­ko­ćom bro­di kroz kom­plek­s­nu ki­ne­sku bi­ro­krat­sku struk­tu­ru. Me­đu­tim, An­bang po­s­ljed­njih go­di­na iz­ra­zi­to agre­siv­no ula­že u ino­zem­s­tvu gdje se njegov por­t­felj pro­te­že od ho­te­la do ne­kret­ni­na. U po­s­ljed­njih 18 mje­se­ci kom­pa­ni­ja je ulo­ži­la 23 mi­li­jar­de do­la­ra, pa An­bang sve ma­nje sli­či na osi­gu­ra­va­te­lja, a sve vi­še na inves­ti­cij­ski fond. Ta­ko je pri­je dvi­je go­di­ne od fon­da Blac­k­s­to­ne za dvi­je mi­li­jar­de do­la­ra ku­pio ču­ve­ni nju­jor­ški ho­tel Wal­dorf As­to­ri­ju što je pri­vuk­lo i paž­nju ame­rič­kog Od­bo­ra za ino­zem­ne inves­ti­ci­je u SAD-u. Na­ime, kup­nja Wal­dorf As­to­ri­je po­bu­di­la je i svo­je­vr­s­ne oba­vje­štaj­ne za­bri­nu­tos­ti s ob­zi­rom da u tom ho­te­lu od­sje­da pred­sjed­nik Ba­rack Oba­ma ka­da se na­la­zi u New Yor­ku.

Vr­hu­nac tran­sfor­ma­ci­je

U tom kon­tek­s­tu, kup­nja Starwo­oda za An­bang bi oz­na­či­la vr­hu­nac nje­go­ve br­ze tran­sfor­ma­ci­je. Što­vi­še, ocje­nju­ju ana­li­ti­ča­ri u raz­go­vo­ru za Fi­nan­ci­al Ti­mes, kup­nja Starwo­oda stvo­ri­la bi glo­bal­nog iz­a­zi­va­ča u ho­tel­skoj in­dus­tri­ji ko­ji bi bio po­sve­ćen ras­tu kroz ak­vi­zi­ci­je. Iako su pri­je če­ti­ri mje­se­ca Starwo­od i Mar­ri­ott do­go­vo­ri­li spa­ja­nje, iz­gle­da da je An­bang lu­ka­vo če­kao svo­ju pri­li­ku. Na­ime, Mar­ri­ot­to­va po­nu­da u go­to­vi­ni i di­oni­ca­ma zbog pa­da ci­je­na na bur­zi tre­nut­no vri­je­di 63,74 do­la­ra. An­bang nu­di 76 do­la­ra. Ako pri­hva­ti ki­ne­sku po­nu­du, Starwo­od će Mar­ri­ot­tu mo­ra­ti is­pla­ti­ti 400 mi­li­ju­na do­la­ra v

NA ČE­LU AN­BAN­GA NA­LA­ZI SE WU XIAOHUI, BIZ­NI­SMEN S OD­LIČ­NIM PO­LI­TIČ­KIM VE­ZA­MA

RE­UTERS

Ki­ne­ska po­nu­da te­ži go­to­vo 13 mi­li­jar­di do­la­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.