INVES­TI­TO­RI TU­ŽE VOL­K­SWA­GEN ZA 3,25 MI­LI­JAR­DI EURA

Sud­ski epi­log skan­da­la sa sof­tve­rom za la­ži­ra­nje

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Go­to­vo 300 ins­ti­tu­ci­onal­nih inves­ti­to­ra ko­ji su ulo­ži­li u Vol­k­swa­gen ( VW) pod­ni­je­lo je ne­ko­li­ko mi­li­jar­di eura vri­jed­nu tuž­bu jer sma­tra­ju da je pro­izvo­đač vo­zi­la pre­kr­šio obve­ze u ve­zi tr­ži­šta ka­pi­ta­la u skan­da­lu s la­ži­ra­njem emi­si­ja štet­nih pli­no­va. Tuž­ba za nak­na­du šte­te od 3,256 mi­li­jar­di eura pod­ne­se­na je u po­ne­dje­ljak na re­gi­onal­nom su­du u Bra­un­s­c­hwe­igu u Do­njoj Sa­skoj, a pod­ni­je­lo ju je 278 inves­ti­to­ra iz ci­je­log svi­je­ta, uklju­ču­ju­ći nje­mač­ke osi­gu­ra­va­ju­će ku­će i ame­rič­ki mi­ro­vin­ski fond Cal­pers.

Od­vjet­nič­ko druš­tvo TISAB obja­vi­lo je da se tuž­ba od­no­si na VW-ovo za­ne­ma­ri­va­nje duž­nos­ti pre­ma tr­ži­štu ka­pi­ta­la u raz­dob­lju od lip­nja 2008. do ruj­na 2015. go­di­ne. Tvr­di se da je VW znao za kr­še­nje pra­vi­la u ve­zi emi­si­je štet­nih pli­no­va na nje­go­vim di­zel vo­zi­li­ma pri­je iz­bi­ja­nja skan­da­la u ruj­nu i da je jav­nost tre­bao oba­vi­jes­ti­ti ra­ni­je. Di­oni­ce VWa iz­gu­bi­le su go­to­vo tre­ći­nu svo­je vri­jed­nos­ti, od­nos­no oko 22 mi­li­jar­de eura, ot­ka­ko je u ruj­nu proš­le go­di­ne ot­kri­ve­no pos­to­ja­nje sof­tve­ra za la­ži­ra­nje na eko­tes­to­vi­ma u vi­še od 11 mi­li­ju­na vo­zi­la.

Naj­ve­ćem nje­mač­kom, a do­ne­dav­no i svjet­sko pro­izvo­đa­ču auto­mo­bi­la sa­da pri­je­te do­dat­ni tro­ško­vi zbog skan­da­la, s ob­zi­rom da je ne­dav­no ame­rič­ko mi­nis­tar­stvo pra­vo­su­đa pod­ni­je­lo tuž­bu ko­ja bi VW mo­gla sta­ja­ti 46 mi­li­jar­di do­la­ra.

RE­UTERS

Na­kon skan­da­la iz­gub­lje­na je tre­ći­na vri­jed­nos­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.