For­mu­la 1 do­ni­je­la 753 mi­li­ju­na do­la­ra

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Uku­pan

eko­nom­ski utje­caj utr­ke For­mu­le 1 za Ve­li­ku na­gra­du Mek­si­ka do­se­gao je la­ni 753,3 mi­li­ju­na do­la­ra, po­ka­zu­ju re­zul­ta­ti stu­di­je. Iz­ra­di­li su je tvrt­ke AECOM i For­mu­la Mo­ney, a u njoj sto­ji da je mek­sič­ka eko­no­mi­ja od Grand Prix utr­ke ubra­la 232,8 mi­li­ju­na do­la­ra. To­me tre­ba pri­bro­ja­ti još 277,8 mi­li­ju­na do­la­ra vri­jed­ne me­dij­ske paž­nje.

Na­ime, utr­ka se pre­no­si­la u 185 dr­ža­va od 119 te­le­vi­zij­skih pos­ta­ja. Do­dat­no, no to vri­je­di sa­mo za proš­lu go­di­nu, tre­ba pri­bro­ja­ti i utje­caj ob­no­ve i do­grad­nje auto­dro­ma Her­ma­nos Ro­drígu­ez što je do­ni­je­lo do­dat­nih 242,7 mi­li­ju­na do­la­ra. Sa 336.714 po­sje­ti­te­lja lanj­ska utr­ka u Mek­si­ku bi­la je dru­ga naj­po­sje­će­ni­ja u ka­len­da­ru For­mu­le 1, na­kon utr­ke u bri­tan­skom Sil­ver­sto­neu.

Zbog utr­ke otvo­re­no je 13.500 no­vih rad­nih mjes­ta, a obliž­nji su ho­te­li u tjed­nu utr­ke za­ra­di­li 19 mi­li­ju­na do­la­ra vi­še u od­no­su na is­to raz­dob­lje go­di­nu ra­ni­je. Pod­sje­ti­mo, Ve­li­ka na­gra­da Mek­si­ka odr­ža­na je proš­le go­di­ne, pr­vi pu­ta na­kon 23go­diš­nje pa­uze. Utr­ka je pr­vi pu­ta odr­ža­na 1962. go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.