IN­TE­LEK­TU­AL­NI KA­PI­TAL NAJ­MOĆ­NI­JE ORUŽ­JE DA­NAŠ­NJI­CE

>> 20

Poslovni Dnevnik - - MEDIJI&MARKETING - MARTA DUIĆ marta.du­ic@pos­lov­ni.hr

No­va eko­no­mi­ja Ot­kri­va­mo ključ­ne stra­te­gi­je za odo­li­je­va­nje pri­tis­ci­ma zah­tjev­nog tr­ži­šta

Uuvje­ti­ma glo­ba­li­za­ci­je kom­plek­s­ni iz­a­zo­vi vi­še se ni­ka­ko ne mo­gu rje­ša­va­ti uz “bu­si­ness as usu­al” mo­to, ne­go uz ra­fi­ni­ra­na sis­tem­ska rje­še­nja us­kla­đe­na sa du­go­roč­no odr­ži­vim ras­tom i ra­zvo­jem. Zah­tje­vi tr­ži­šta za po­ras­tom do­dat­nih us­lu­ga po­s­lje­di­ca su po­tre­be ku­pa­ca za op­ti­mi­za­ci­jom is­ko­ri­šte­nja re­sur­sa pri su­če­lja­va­nju sa kon­ku­ren­ci­jom. Ka­ko ka­že Ni­ko­la Nik­šić iz tvrt­ke Kon­ter ko­ja se ba­vi pos­lov­nim sa­vje­to­va­njem i eko­nom­skim us­lu­ga­ma, zah­tje­vi tr­ži­šta za po­ras­tom do­dat­nih us­lu­ga po­s­lje­di­ca su po­tre­be ku­pa­ca za op­ti­mi­za­ci­jom is­ko­ri­šte­nja re­sur­sa pri su­če­lja­va­nju sa kon­ku­ren­ci­jom.

“Po­du­zet­ni­ci su sve vi­še u si­tu­aci­ji da stva­ra­ju vri­jed­nost za kup­ca kroz no­va kom­plek­s­ni­ja pos­lov­na rje­še­nja i mo­de­le ko­ji se kva­li­ta­tiv­no raz­li­ku­je od dru­gih,

a ko­ji su

stvo­re­ni uz ni­že tro­ško­ve. Iz­lo­že­nost tak­vom kons­tant­nom pri­ti­sku i pro­mje­na­ma, zah­tje­va od po­du­zet­ni­ka ra­zum­nu ino­va­tiv­nost, flek­si­bil­nost i br­zi­nu re­ak­ci­je, do­bru kom­bi­na­ci­ju pos­lov­ne i ope­ra­tiv­ne iz­vr­s­nos­ti, efek­t­nos­ti i efi­kas­nos­ti. Pro­jek­ti, ini­ci­ja­ti­ve, eks­pe­ri­men­ti, spe­ci­jal­ni za­da­ci za po­je­din­ce ili rad­ne ti­mo­ve, ‘raz­bi­ja­ju’ tra­di­ci­onal­ne she­me funk­cij­skih or­ga­ni­za­ci­ja”, objaš­nja­va Nik­šić.

Ka­ko tvr­di, naj­bo­lja po­du­ze­ća iz­gra­đu­ju svo­ju or­ga­ni­za­cij­sku kulturu i pro­ce­se ta­ko da se usre­do­to­ču­ju na ci­lja­na tr­ži­šta, da bi kli­jen­ti­ma pru­ži­li oče­ki­va­nu ko­rist i ne­za­bo­rav­no po­zi­tiv­no is­kus­tvo su­rad­nje.

“Hi­je­rar­hi­ja ra­zvo­ja no­vih pos­lov­nih mo­de­la kre­će se od za­do­vo­lja­va­nja po­tre­ba kli­je­na­ta od­nos­no odr­ža­va­nja i po­bolj­ša­nja pos­to­je­ćih do ino­va­ci­ja ko­je stva­ra­ju no­ve po­tre­be na tr­ži­štu. Ana­li­ze po­ka­zu­ju da je ovo vri­je­me, na­zo­vi­mo to, uče­ćih or­ga­ni­za­ci­ja, od­nos­no onih ko­je su sprem­ne i os­po­sob­lje­ne uči­ti br­že od svo­jih kon­ku­re­na­ta, bo­lje ra­zu­mje­ti iz­a­zo­ve iz okru­že­nja te mo­ti­vi­ra­ti svo­je lju­de i is­ko­ris­ti­ti nji­ho­ve po­ten­ci­ja­le. Zah­tje­va se iz­vr­s­nost”, ka­že Nik­šić. Na­po­mi­nje ka­ko iz­vr­s­ne or­ga­ni­za­ci­je, one ko­je us­pi­je­va­ju da­nas u do­ba ta­ko­zva­nog cha­ord-a (cha­os – or­der, ka­os kao red), ni­su li­je­pe ni­ti pre­tje­ra­no ured­ne, ni­su opterećene ne­promj enji­voš­ću pla­no­va i stra­te­gi­ja ko­je do­no­se lju­di sa hi­je­rar­hij­skog vr­ha.

“Kon­ti­nu­ira­no pos­tav­lja­ju ključ­no pi­ta­nje i in­zis­ti­ra­ju na od­go­vo­ru: Je­su li po­djed­na­ko za­do­vo­lje­ni in­te­re­si na­ših dje­lat­ni­ka, ku­pa­ca, do­bav­lja­ča, inves­ti­to­ra, pro­ra­ču­na, lo­kal­na za­jed­ni­ce, vlas­ni­ka i me­nadž­men­ta, eko­lo­gi­je. Sta­ke­hol­der kon­cept tre­ti­ra biz­nis kao “di­je­lje­nje kru­ha” pre­fe­ri­ra odr­ži­vi ra­zvoj i druš­tve­no od­go­vor­no pos­lo­va­nje kroz op­ća na­če­la slo­bo­de, za­jed­niš­tvo, jed­na­kost i so­li­dar­nost. Nje­go­va­njem tak­vog skla­da, pri­hod i pro­fit i no­vac se jas­no po­zi­ci­oni­ra­ju kao neo­p­ho­dan ‘ki­sik’ , a ne svr­ha po­du­zet­niš­tva”, tvr­di Nik­šić.

Na­rav­no u skla­du s ti­me, is­ti­če Nik­šić, u no­voj eko­no­mi­ji, naj­moć­ni­je or­ga­ni­za­cij­sko oruž­je u bit­ki za us­pjeh i op­s­ta­nak je in­te­lek­tu­al­ni ka­pi­tal. In­te­lek­tu­al­ni ka­pi­tal uklju­ču­je tra­di­ci­ju, zna­nje, mo­ti­vi­ra­nost i is­kus­tvo lju­di, za­do­volj­stvo i lo­jal­nost ku­pa­ca, do­bav­lja­ča i dru­gih pos­lov­nih part­ne­ra, ino­va­tiv­nost u stva­ra­nju no­vih pro­izvo­da i us­lu­ga, rje­še­nja po­tre­ba tr­ži­šta, brand, efi­kas­nost u or­ga­ni­za­ci­ji i uprav­lja­nju pro­ce­si­ma, pro­mje­na­ma i una­p­rje­đe­nji­ma.

“Uko­li­ko su do­volj­no ra­zvi­je­ne, ove sna­ge vri­jed­ni­je su u od­no­su na vanj­ske prijetnje i pred­stav­lja­ju or­ga­ni­za­cij­ske vri­jed­nos­ti ko­je ih či­ne otpornima na raz­ne obli­ke kri­za ko­je su čes­to svjes­no glo­bal­no in­s­ce­ni­ra­ne u ko­rist ma­nji­na fi­nan­cij­skih i inves­ti­cij­skih eli­ta, a na šte­tu ve­li­kog bro­ja dru­gih in­te­res­nih sku­pi­na”, po­ru­ču­je Nik­šić.

Na­po­mi­nje ka­ko raz­li­či­ta is­tra­ži­va­nja o ino­va­tiv­nos­ti na raz­nim or­ga­ni­za­cij­skim ra­zi­na­ma, druš­tve­nim za­jed­ni­ca­ma, gos­po­dar­skim seg­men­ti­ma, po­du­ze­ći­ma, pos­lov­nim funk­ci­ja­ma unu­tar or­ga­ni­za­ci­ja uka­zu­ju da je ovo vri­je­me bo­gat­stva in­for­ma­ci­ja­ma, a si­ro­maš­tva ide­ja­ma. “Iz­os­ta­nak vre­me­na da or­ga­ni­za­ci­ja pro­ce­su­ira i sve bo­lje ra­zu­mi­je in­for­ma­ci­je iz ek­s­ter­nog i in­ter­nog okru­že­nja pos­tup­no i traj­no sma­nju­je or­ga­ni­za­cij­ske ka­pa­ci­te­te i spo­sob­nos­ti, i štet­ne po­s­lje­di­ce iz tak­vog sli­je­da do­bi­va­ju sve ve­će raz­mje­re. Za­to je uprav­lja­nje in­for­ma­ci­ja­ma važ­no pos­lov­no po-

BROJ­NA ISTRAŽIVAJA UKA­ZU­JU DA JE OVO VRI­JE­ME BO­GAT­STVA IN­FOR­MA­CI­JA­MA, A SI­RO­MAŠ­TVA IDE­JA­MA

IZ­VR­S­NE OR­GA­NI­ZA­CI­JE NI­SU OPTEREĆENE

NEPROMJEN JIVOŠĆU STRA­TE­GI­JA KO­JE DO­NO­SE LJU­DI S VR­HA

dru­čje, ključ­no za op­ti­mi­za­ci­ju pos­lov­nih pro­ce­sa, pro­da­ju, te pre­ven­ci­ju i mi­ni­ma­li­za­ci­ju ri­zi­ka”, sma­tra Nik­šić.

Ta­ko­đer, is­ti­če Nik­šić, ra­zu­mi­je­va­nje in­for­ma­ci­ja i po­sje­do­va­nje po­ma­že i u stva­ra­nju kon­ku­rent­ske pred­nos­ti. Ka­ko ka­že, po­sje­du­je­te li pra­vu in­for­ma­ci­ju ona vam mo­že po­mo­ći u us­mje­ra­va­nju energija na kli­jen­ta, po­mo­ći vam da odre­di­te čim­be­ni­ke ko­ji po­ti­ču kli­jen­ta na us­pješ­nost, za­do­volj­stvo i oda­nost te da pre­poz­na­te pri­ori­te­te za po­bolj­ša­nja i stva­ra­nje no­vih ide­je.

“Neo­vis­no o ve­li­či­ni or­ga­ni­za­ci­ji, kom­bi­na­ci­ja tim­ski rad – otvo­re­na i is­kre­na ver­ti­kal­na i ho­ri­zon­tal­na ko­mu­ni­ka­ci­ja, ra­zvoj kom­pe­ten­ci­ja, uvo­đe­nje i pri­mje­ne naj­bo­ljih prak­si omo­gu­ću­ju da or­ga­ni­za­ci­ja os­tva­ri op­ti­mal­ni od­nos iz­me­đu re­zul­ta­ta na tr­ži­štu i pri­hvat­lji­ve ra­zi­ne iz­lo­že­nos­ti raz­nim obli­ci­ma pos­lov­nih ri­zi­ka”, po­ru­ču­je Nik­šić. v

UKO­LI­KO SU SNA­GE IN­TE­LEK­TU­AL­NOG KA­PI­TA­LA PO­PUT INO­VA­TIV­NOS­TI, TRA­DI­CI­JE, ZNA­NJA, MOTIVIRANOSTI I IS­KUS­TVA DO­VOLJ­NO RA­ZVI­JE­NE, POS­TA­JU OR­GA­NI­ZA­CIJ­SKE VRI­JED­NOS­TI KO­JE IH ČI­NE OTPORNIMA NA RAZ­NE OBLI­KE KRI­ZA

Ni­ko­la Nik­šić

Kon­ter sa­vje­to­va­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.