PR stru­ka da­la priz­na­nje He­le­ni Pu­ljiz i Želj­ku Je­li­ću

Grand Prix Na­gra­de po­je­din­ci­ma za iz­vr­s­nost u struč­nim os­tva­re­nji­ma

Poslovni Dnevnik - - MEDIJI&MARKETING -

Od­lu­či­vao je struč­ni ži­ri sas­tav­ljen od je­da­na­est ko­mu­ni­ka­cij­skih struč­nja­ka na če­lu s pred­sjed­ni­com Bo­škom Tr­bo­je­vić

Upe­tak na­ve­čer u Ma­tis Ab­so­lut Lo­un­geu u Za­gre­bu Hr­vat­ska udru­ga za od­no­se s jav­noš­ću (HUOJ) do­di­je­li­la je go­diš­nje na­gra­de. Na­gra­de Grand PRix HUOJa do­dje­lju­ju se naj­bo­ljim ko­mu­ni­ka­cij­skim pro­jek­ti­ma, a ove se go­di­ne u na­pe­toj kon­ku­ren­ci­ji na­tje­cao čak 61 pro­jekt.

Naj­ve­ći broj pro­je­ka­ta pri­jav­ljen je u kon­ku­ren­ci­ji jav­nog sek­to­ra i ve­li­kih tvrt­ki. Struč­ni ži­ri u sas­ta­vu od je­da­na­est ko­mu­ni­ka­cij­skih struč­nja­ka, na če­lu s pred­sjed­ni­com Bo­škom Tr­bo­je­vić, oci­je­nio je pro­jek­te u de­vet ka­te­go­ri­ja te su po­seb­ne na­gra­de do­di­je­lje­ne i po­je­din­ci­ma za iz­vr­s­nost u struč­nim os­tva­re­nji­ma.

Po­seb­na na­gra­da za ko­mu­ni­ka­to­ra go­di­ne u 2015. do­di­je­lje­na je no­vi­nar­ki He­le­ni Pu­ljiz.

Grand Prix za od­no­se s jav­noš­ću u jav­nom sek­to­ru od­nio je pro­jekt “Kul­tur­ni in­ci­den­ti” agen­ci­je Vajt d.o.o. i HNK Split. Naj­bo­ljim pro­jek­tom u ka­te­go­ri­ji druš­tve­no od­go­vor­nog pos­lo­va­nja pro­gla­šen je pro­jekt “Ka­ko je pros­tor za va­še ide­je pos­tao spa­jaLICA” Ine – in­dus­tri­je naf­te.

U pos­lov­nom sek­to­ru za ma­le i sred­nje tvrt­ke Grand Prix od­nio je Me­dia Val d.o.o. i “Ko­mu­ni­ka­cij­ska po­dr­ška pro­jek­tu Tour of Cro­atia”. Na sa­mom kra­ju pred­sjed­ni­ca HUOJa Alek­san­dra Ko­la­rić uru­či­la je na­gra­du za ra­zvoj stru­ke Želj­ku Je­li­ću iz Ba­de­la 1862.

“U svo­joj du­goj ka­ri­je­ri uvi­jek je vr­lo snaž­no, svo­jim uvjer­lji­vim ba­ri­to­nom glas­no zas­tu­pao na­če­la etič­nos­ti i ak­tiv­no se za­la­gao za pro­mo­ci­ju vri­jed­nos­ti na­še stru­ke. Je­dan je od os­ni­va­ča Hr­vat­ske udru­ge za od­no­se s jav­noš­ću, ak­ti­van u nje­nim ti­je­li­ma, do­ga­đa­ji­ma i ini­ci­ja­ti­va­ma”, sto­ji u obraz­lo­že­nju.

Na­gra­de Grand PRix HUOJ-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.