Muškarci, uz­mi­te zdrav­lje u svo­je ru­ke

Kam­pa­nja Po­rast svi­jes­ti o mu­škom zdrav­lju

Poslovni Dnevnik - - MEDIJI&MARKETING -

Po­če­ši

s raz­lo­gom no­va je jav­noz drav­s­tve­na kam­pa­nja ko­ju Ožuj­sko pi­vo po­kre­nu­lo u part­ner­stvu s Kli­nič­kim bol­nič­kim cen­trom Zagreb te uz po­dr­šku Mi­nis­tar­stva zdrav­lja. Glav­ni je cilj kam­pa­nje po­di­za­nje svi­jes­ti o mu­škom zdrav­lju s na­gla­skom na važ­nost re­do­vi­tog sa­mo­pre­gle­da s ci­ljem ra­nog ot­kri­va­nja raka testisa.

Pre­ma po­s­ljed­njim po­da­ci­ma Hr­vat­skog za­vo­da za jav­no zdrav­s­tvo, broj no­vo­obo­lje­lih od raka testisa 2013. go­di­ne u Hr­vat­koj bio je 181, s naj­ve­ćom učes­ta­los­ti iz­me­đu 30. i 34. go­di­ne ži­vo­ta. Re­do­vi­ti pre­gle­di nuž­ni za ra­no ot­kri­va­nje i us­pješ­ni­je li­je­če­nje, a ako se ot­kri­je u ra­noj fa­zi, rak testisa iz­lje­čiv je u vi­še od 95 pos­to slu­ča­je­va. U sklo­pu kam­pa­nje pred­stav­lje­ni su in­ter­net­ska stra­ni­ca www.po­ce­si­sraz­lo­gom.com kao glav­ni iz­vor in­for­ma­ci­ja o sa­mo­pre­gle­du testisa i ra­ku testisa te sa­vje­to­va­li­šte Po­če­ši s raz­lo­gom. „Kao druš­tve­no od­go­vor­na or­ga­ni­za­ci­ja i pro­izvod, Za­gre­bač­ka pi­vo­va­ra i Ožuj­sko pi­vo po­kre­nu­li su ovu kam­pa­nju s ci­ljem po­di­za­nja svi­jes­ti o ra­nom ot­kri­va­nju raka testisa sa­mo­pre­gle­dom. Ak­tiv­nos­ti kam­pa­nje us­mje­re­ne su na sve muškarce, oso­bi­to na one iz­me­đu 18. i 35. go­di­ne, ko­ji su ujed­no i po­tro­ša­či na­ših pro­izvo­da. Sto­ga sma­tra­mo da, u su­rad­nji s na­šim part­ne­ri­ma, kam­pa­njom ima­mo mo­guć­nost po­zi­tiv­no utje­ca­ti na sve muškarce s ci­ljem una­pre­đe­nja nji­ho­va zdrav­lja te zdrav­lja ci­je­le za­jed­ni­ce“,p oru­či­la je Ti­na Pu­ha­lo Gr­la­di­no­vić iz Za­gre­bač­ke pi­vo­va­re. Ožuj­sko pi­vo do­ni­ra­lo je po­la mi­li­ju­na ku­na ko­ji­ma će se opre­mi­ti Re­fe­rent­ni cen­tar MiZa za li­je­če­nje tu­mo­ra testisa iek­s­tra go­na­dal­nih ger­mi­na­tiv­nih tu­mo­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.