NA­UČI­TE RJE­ŠA­VA­TI SU­KO­BE U TI­MU

Poslovni Dnevnik - - MENADŽMENT -

Sva­ki do­bar me­na­džer mo­ra zna­ti ka­ko vo­di­ti svoj pos­lov­ni tim, a rje­ša­va­nje su­ko­ba ko­ji se ne­mi­nov­no do­ga­đa­ju u sva­kom od njih jed­na je od naj­važ­ni­jih vje­šti­na do­brog vo­đe. Ko­ji su ko­mu­ni­ka­cij­ski ala­ti za kons­truk­tiv­no uprav­lja­nje tak­vim sukobima, ka­ko pos­ta­ti do­bar me­di­ja­tor te ko­je sve sti­lo­ve po­na­ša­nja tre­ba pri­mi­je­ni­ti u kon­flik­t­nim si­tu­aci­ja­ma u pos­lov­nom okru­že­nju pi­ta­nja su na ko­je će od­go­vor da­ti struč­ni se­mi­nar “Kons­truk­tiv­no rje­ša­va­nje su­ko­ba u ti­mu”. Odr­žat će se 2. svib­nja u Pos­lov­nom cen­tru zna­nja u Ore­ško­vi­će­voj 6h/1. Se­mi­nar će vo­di­ti Iva­na Zvr­ko part­ner je i di­rek­tor kon­zul­tant­ske tvrt­ke ADIZ. “Saz­nat će­te ka­ko kon­flik­t­nu si­tu­aci­ju na pos­lu vje­što pre­okre­nu­ti u po­zi­tiv­nu su­rad­nju”, po­ru­ču­je Zvr­ko.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.