Avon naj­a­vio ot­ka­ze za 2500 za­pos­le­nih

Tro­go­diš­nji plan Se­le u Ve­li­ku Bri­ta­ni­ju u že­lji da ušte­de 350 mi­li­ju­na do­la­ra

Poslovni Dnevnik - - MENADŽMENT -

Koz­me­tič­ka kom­pa­ni­ja Avon naj­a­vi­la je ot­ka­ze za 2500 za­pos­le­ni­ka, što je, tvr­de, dio nji­ho­vog tro­go­diš­njeg pla­na res­truk­tu­ri­ra­nja. On će, po­t­vr­đe­no je i služ­be­no, po­dra­zu­mi­je­va­ti i pre­se­lje­nje sje­di­šta kom­pa­ni­je iz Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Dr­ža­va u Ve­li­ku Bri­ta­ni­ju, 130 go­di­na na­kon što je Avon os­no­van u New Yor­ku.

Kom­pa­ni­ja ko­ja tre­nut­no zapš­lja­va 28.300 lju­di ni­je pre­ci­zi­ra­la ka­da će pro­mi­je­ni­ti adre­su, po­ru­čiv­ši sa­mo da će se pre­se­lje­ne oba­vi­ti “kroz ne­ko vri­je­me”. Di­oni­ca­ma Avo­na i da­lje će se tr­go­va­ti na nju­jor­škoj bur­zi.

Ina­če, iz Avo­na su još u si­ječ­nju naj­a­vi­li da ka­ko će ti­je­kom idu­će tri go­di­ne mo­ra­ti sre­za­ti tro­ško­ve za ba­rem 350 mi­li­ju­na do­la­ra ka­ko bi inves­ti­ra­li u no­ve teh­no­lo­gi­je u po­ku­ša­ju da po­dig­nu os­lab­lje­nu pro­da­ju. Mje­sec pri­je, gru­pa ula­ga­ča pre­dvo­đe­na Ba­rin­g­to­nom ini­ci­ra­la je res­truk­tu­ri­ra­nje kom­pa­ni­je. Zbog ne­ga­tiv­nih tren­do­va u pro­tek­le če­ti­ri go­di­ne ve­ći dio svoj ame­rič­kog pos­lo­va­nja već su pro­da­li svom inves­ti­to­ru Cer­be­rus Ca­pi­ta­lu.

No pad pro­da­je ko­ji je u če­t­vr­tom tro­mje­se­čju bio znat­no go­ri od oče­ki­va­nja vod­stvu Avo­na po­pri­lič­no je po­mr­sio pla­no­ve.

“Jas­no je da se mo­ra uči­ni­ti pu­no vi­še ka­ko bi se una­pri­je­di­lo pos­lo­va­nje Avo­na, i to znat­no vi­še ne­go li smo oče­ki­va­li u pro­sin­cu”, pre­no­si Re­uters de­talj pi­sma di­oni­ča­ra Ba­rin­g­ton Ca­pi­ta­la.

Res­truk­tu­ri­ra­nje je u pro­sin­cu 2015. za­tra­žio di­oni­čar Ba­rin­g­ton Ca­pi­tal

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.