Kam­pus po mje­ri Go­oglea

Poslovni Dnevnik - - MENADŽMENT -

Mo­un­ta­in Vi­ew Još pri­je go­di­nu da­na jed­na od naj­moć­ni­jih svjet­skih kom­pa­ni­ja Go­ogle obja­vi­la je da uz svo­je ka­li­for­nij­sko pos­lov­no sje­di­šte pla­ni­ra iz­gra­di­ti i nov kam­pus, a ju­čer objav­ljen ren­der pri­ka­zu­je ka­ko bi on mo­gao iz­gle­da­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.