Ru­skom Sber­ban­ku snaž­no sko­či­la do­bit

Us­pon pos­lo­va­nja Ban­ka za­bi­lje­ži­la 922 mi­li­ju­na do­la­ra

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Vo­de­ća ru­ska ban­ka Sber­bank iz­vi­jes­ti­la je u uto­rak da joj je ne­to do­bit u če­t­vr­tom tro­mje­se­čju go­to­vo udvos­tru­če­na, uz sna­žan rast pri­ho­da i nas­tav­ljen po­ja­čan pri­ljev de­po­zi­ta i umje­ren opo­ra­vak kre­di­ti­ra­nja u uvje­ti­ma kri­ze u ru­skom gos­po­dar­stvu.

Ban­ka je ta­ko u po­s­ljed­nja tri mje­se­ca proš­le go­di­ne os­tva­ri­la ne­to do­bit od 72,6 mi­li­jar­di ru­ba­lja (922,3 mi­li­ju­na eura), što je 48,2 pos­to vi­še ne­go što su os­tva­ri­li u is­tom raz­dob­lju go­di­ne ra­ni­je. Ukup­ni su im pri­ho­di po­ve­ća­ni 19,3 pos­to, na 418,6 mi­li­jar­di ru­ba­lja. Go­to­vo is­ti su pos­tot­ni rast za­bi­lje­ži­li ne­to pri­ho­di od nak­na­da i pro­vi­zi­ja, ko­ji su iz­no­si­li 95,6 mi­li­jar­di ru­ba­lja a po­du­pro ih je u pr­vom re­du sna­žan re­zul­tat u pos­lo­va­nju s go­to­vin­skim i na­mir­be­nim tran­sak­ci­ja­ma.

Zna­čaj­no su za 8,2 pos­to po­ve­ća­ni i ne­to pri­ho­di od ka­ma­ta, na 297,2 mi­li­jar­de ru­ba­lja, što u ban­ci pri­pi­su­ju umje­re­nom opo­rav­ku kor­po­ra­tiv­nog i hi­po­te­kar­nog kre­di­ti­ra­nja. Po­ras­le su u re­zer­va­ci­je za ne­na­pla­ti­ve kre­di­te, za 6 pos­to, na 112,7 mi­li­jar­di ru­ba­lja. U ci­je­loj 2015. ne­to do­bit sma­nje­na je 23,2 pos­to, na 222,9 mi­li­jar­di ru­ba­lja.

IVO ČAGALJ/PIXSELL

Nas­tav­ljen je i po­ja­ča­ni pri­ljev de­po­zi­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.