Di­zaj­ner­ski pla­ner ko­ji olak­ša­va os­tva­re­nje ci­lje­va

Do­bra ide­ja Tri su ko­lek­ci­je Acro pla­ne­ra, pr­va s pet, a os­ta­le s osam do de­set nas­lov­ni­ca Uz Acro di­zaj­ner­ski pla­ner kroz de­set spe­ci­ja­li­zi­ra­nih po­glav­lja pla­ni­ra se dan i os­tva­ru­ju pos­tav­lje­ni ci­lje­vi

Poslovni Dnevnik - - POSLOVNI DNEVNIK - MARTA DUIĆ marta.du­ic@pos­lov­ni.hr

Acro je di­zaj­ner­ski pla­ner ko­ji ko­ris­ni­ku omo­gu­ća­va da kroz de­set spe­ci­ja­li­zi­ra­nih po­glav­lja pos­ta­vi i os­tva­ri svo­je ci­lje­ve ima­ju­ći na umu pri­ori­te­te, že­lje i stva­ri na ko­ji­ma je za­hva­lan. Eli No­va­ko­vić, auto­ri­ca Acra, ot­kri­la nam je ka­ko je odu­vi­jek vo­lje­la pla­ne­re, a is­to­vre­me­no su je fas­ci­ni­ra­li i di­zaj­ner­ski pre­lo­mi, od onih u knji­ga­ma, pre­ko ča­so­pi­sa pa sve do dnev­nih no­vi­na. “Acro je nas­tao kao ide­alan spoj es­te­ti­ke i funk­ci­onal­nos­ti. Mi­ni­ma­lis­tič­ki pla­ner s ilus­tri­ra­nim nas­lov­ni­ca­ma te sa­dr­ža­jem ko­ji po­ma­že sva­kom ko­ris­ni­ku da shva­ti što že­li, pos­ta­vi i os­tva­ri svoj cilj”, objaš­nja­va Eli No­va­ko­vić.

No­va­ko­vić se pri­sje­ti­la svo­jih po­če­ta­ka i ka­ko je s kon­kret­nim pri­mje­rom di­zaj­na i pro­daj­ne stra­te­gi­je otiš­la do po­ten­ci­jal­nog part­ne­ra ko­ji joj je pris­tao po­mo­ći s ti­skom dok se pro­jekt ne po­kre­ne.

Od to­ga je proš­lo ne­što vi­še od dvi­je go­di­ne, a na pro­jek­tu kon­ti­nu­ira­no ra­di tro­je za­pos­le­ni­ka. Ovaj mla­di tim do sa­da je iz­dao tri ko­lek­ci­je Acra, pr­va se sas­to­ja­la od pet nas­lov­ni­ca, a da­nas ih s no­vim ko­lek­ci­ja­ma lan­si­ra­ju od osam do de­set.

No­va­ko­vić ka­že da je osim sa­mog di­zaj­na Acra, ona od­go­vor­na za druš­tve­ne me­di­je, Fa­ce­bo­ok i Ins­ta­gram te dio pro­da­je, dok lo­gis­ti­ku i dru­gi dio pro­da­je vo­de dru­ga dva čla­na ti­ma. Po po­čet­ku kam­pa­nje, pri­mje­ri­ce proš­lo­go­diš­nje, ko­lek­tiv na­ras­te i do de­set.

“Osim Acro Ori­gi­nals, Acro Il­lus­tra­ted os­li­ka­va­ju ta­len­ti­ra­ni ilus­tra­to­ri u re­gi­ji i iz­van nje. Za njih je to ve­li­ka pri­li­ka za pro­mo­ci­ju, a za nas do­dat­na vri­jed­nost pro­izvo­da. Pro­izvod je vr­lo fo­to­ge­ni­čan, oba­suo je či­tav Ins­ta­gram, a sva­kod­nev­no pri­ma­mo i fe­ed­back na te­me­lju sa­dr­ža­ja. Kri­ti­ku pri­hva­ća­mo otvo­re­na sr­ca, o njoj pro­mis­li­mo i uko­li­ko pro­ci­je­ni­mo da je vri­jed­na im­ple­men­ta­ci­je to i uči­ni­mo”, ka­že No­va­ko­vić.

No­va­ko­vić na­po­mi­nje ka­ko ide­alan dan ne mo­že ni­ti pos­to­ja­ti ako ne zna­mo ka­ko že­li­mo da iz­gle­da. Sa Acro pla­ne­rom to vi­še ni­su ne­poz­na­ni­ce.

“Mi smo si­gur­ni da svat­ko mo­že os­tva­ri­ti što god po­že­li, ako cilj pos­ta­vi kroz na­še stra­te­gi­je i sva­kod­nev­no ra­di na nje­mu. Cilj mi je di­gi­ta­li­zi­ra­ti či­ta­vu pri­ču i do­da­ti još par nu­la do­sa­daš­njim pro­daj­nim pri­mjer­ci­ma”, po­ru­či­la je No­va­ko­vić. v

Eli No­va­ko­vić, auto­ri­ca Acra, odu­vi­jek je vo­lje­la pla­ne­re i di­zaj­ner­ske pre­lo­me knji­ga, ča­so­pi­sa i dnev­nih no­vi­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.