U si­ječ­nju je iz­da­no 6,4% vi­še gra­đe­vin­skih do­zvo­la ne­go la­ni. Je li to sa­mo po­s­lje­di­ca ni­ske ba­ze?

Poslovni Dnevnik - - POSLOVNI DNEVNIK -

va­ka gra­đe­vin­ska do­zvo­la oz­na­ča­va ne­ku inves­ti­ci­ju što je u sva­kom slu­ča­ju do­bar po­ka­za­telj za da­naš­nju eko­no­mi­ju.

Svi oni ko­ji su če­ka­li no­ve pos­lov­ne po­te­ze, sa­da su se od­lu­či­li na to i ja na to gle­dam op­ti­mis­tič­no. Ono što je za­is­ta po­ra­ža­va­ju­će je re­zul­tat od proš­le go­di­ne, sto­ga ovo­go­diš­nji dje­lu­je re­kord­no, iako je to da­le­ko od is­ti­ne. Ovaj po­rast oz­na­ča­va sa­mo to da re­zul­ta­ti ni­su mo­gli ići ni­že. Ipak, zna­či da se po­či­nje ula­ga­ti, a to je sva­ka­ko po­zi­tiv­na stvar.

Je li ohra­bru­ju­će da je čak 72 pos­to iz­da­nih do­zvo­la na­mi­je­nje­no za no­vo­grad­nju?

Ap­so­lut­no je ohra­bru­ju­će. To što je to­li­ki pos­to­tak na­mje­njen za no­vo­grad­nju ve­li­ka je stvar i zna­či da ni­je ri­ječ o re­kons­truk­ci­ja­ma i adap­ta­ci­ja­ma, ne­go se po­du­zet­ni­ci na­po­kon od­lu­ču­ju za no­ve pro­jek­te i ula­ga­nja.

Ka­ko tu­ma­či­te to da je ukup­na vri­jed­nost pro­je­ka­ta iz si­ječ­nja vri­je­di­la tek ne­što vi­še od mi­li­jar­du ku­na, što je 6,9 pos­to ma­nje u od­no­su na pro­si­nac?

Dak­le, ri­ječ je oči­to o ma­njim gra­đe­vi­na­ma. Ako po­di­je­li­mo taj iz­nos s bro­jem iz­da­nih gra­đe­vin­skih do­zvo­la, to is­pa­da oko 2,5 mi­li­ju­na ku­na po inves­ti­ci­ji.

To je sa­svim u re­du i tre­ba ići po­la­ko. Ne­re­al­no je oče­ki­va­ti skok na os­no­vu jed­nog mje­se­ca no­ve pos­lov­ne go­di­ne. Za na­pre­dak je po­tre­ban du­ži vre­men­ski pe­ri­od. Mi op­ti­mis­tič­no gle­da­mo na te­ku­ću go­di­nu i sma­tra­mo da će se bo­lji re­zul­ta­ti s vre­me­nom po­ka­za­ti.

Emil Kraj­ca­rek, KFK Teh­ni­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.