Ne is­pu­ni li obe­ća­no, iz­gu­bit će­mo 10 ml­rd. ku­na go­diš­nje

Obe­ćao br­da i do­li­ne Po­du­zet­ni­ci poz­drav­lja­ju i ide­ju fon­da za ma­le i sred­nje tvrt­ke, no is­ti­ču:

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - LI­DI­JA KI­SE­LJAK, SU­ZA­NA VAROŠANEC, BOŽICA BABIĆ, BER­NARD IVEZIĆ

Na sku­pu u HGK pre­mi­jer naj­a­vio sma­nje­nje pa­ra­fi­skal­nih na­me­ta za 330 mi­li­ju­na ku­na, pro­mje­ne u pra­vo­su­đu, ubr­za­va­nje iz­da­va­nja gra­đe­vin­skih do­zvo­la...

Na­kon što smo do­ni­je­li pro­ra­čun, sli­je­de re­for­me, ko­ji­ma je uz os­ta­lo cilj po­pra­vi­ti po­du­zet­nič­ku kli­mu, po­ru­čio je pre­mi­jer Ti­ho­mir Ore­ško­vić na sku­pu o Pos­lov­noj kli­mi u zem­lji odr­ža­nom u Hr­vat­skoj gos­po­dar­skoj ko­mo­ri obra­ća­ju­ći se okup­lje­nim gos­po­dar­stve­ni­ci­ma.

“Do­la­zim iz re­al­nog sek­to­ra pa znam što ko­či rad po­du­zet­ni­ci­ma i ula­ga­či­ma. Sto­ga će­mo, pri­mje­ri­ce, sma­nji­ti pa­ra­fi­skal­ne na­me­te za 0,1% BDPa, od­nos­no oko 330 mi­li­ju­na ku­na, na­pra­vi­ti pro­mje­ne u pra­vo­su­đu kroz us­kla­đe­nje sud­ske prak­se i skra­ći­va­nje spo­ro­va, ubr­za­va­nje iz­da­va­nja gra­đe­vin­skih do­zvo­la sre­đi­va­njem ka­tas­tra i zem­ljiš­nih knji­ga u ovoj go­di­ni do pro­mje­na u jav­noj upra­vi te os­ni­va­nju fon­da u ko­jem će ma­lim i sred­njim po­du­zet­ni­ci­ma bi­ti do- stup­no oko 500 mi­li­ju­na eura”, naj­a­vio je pre­mi­jer. Slič­ne pro­ble­me uoča­va go­di­na­ma i naj­ve­ći broj po­du­zet­ni­ka, a apos­tro­fi­ra­li su po­rez­nu po­li­ti­ku, prav­nu ne­si­gur­nost, pre­ve­lik broj ne­po­rez­nih da­va­nja, jav­nu upra­vu, pra­vo­su­đe.

Mla­den Fo­gec, pred­sjed­nik Udru­že­nja stra­nih ula­ga­ča, po­t­vr­dio je da slič­ne pro­ble­me osje­ća­ju i ula­ga­či, s na­gla­skom na po­re­ze i prav­nu ne­si­gur­nost. No iz­dvo­jio je i pro­ble­me ve­za­ne za lo­kal­ne je­di­ni­ce, jer čes­to one ne sli­je­de po­li­ti­ku Vla­de. Ra­di uk­la­nja­nja ne­kih pre­pre­ka HGK je već po­du­zeo ne­ke mje­re, me­đu os­ta­lim, rje­ša­va­nje tr­go­vač­kih spo­ro­va na nji­ho­voj ar­bi­tra­ži u tri mje­se­ca. Po­ja­čat će i pred­stav­niš­tva di­ljem svi­je­ta, na če­mu ra­de u su­rad­nji s Mi­nis­tar­stvom vanj­skih pos­lo­va, pa se već u lip­nju otva­ra u Šan­ga­ju, te se vra­ća ono u Sa­ra­je­vu i Be­ogra­du.

Pred­sjed­nik HGK Lu­ka Bu­ri­lo­vić pred­sta­vio je pre­po­ru­ke ko­je su na­prav­lje­ne u su­rad­nji s Nje­mač­kom, Aus­trij­skom i Švi­car­skom ko­mo­rom: na­pra­vi­ti kli­mu ko­ja po­go­du­je inves­ti­ci­ja­ma i po­du­zet­niš­tvu, ja­ča­nje prav­ne si­gur­nos­ti, učin­ko­vi­ti­ja jav­na upra­va, po­ve­ća­nje tran­s­pa­ret­nos­ti jav­ne, dr­žav­ne i re­gi­onal­ne upra­ve, re­for­me u po­rez­nom sus­ta­vu, sa­ni­ra­nje jav­nog pro­ra­ču­na te ja­ča po­ve­za­nost s prak­som u obra­zov­nom sus­ta­vu.

Oo­be­ća­nji­ma iz­ne­se­nim u Ko­mo­ri po­du­zet­ni­ci ko­je smo an­ke­ti­ra­li ima­ju, me­đu­tim, opreč­ne sta­vo­ve. Ni­ko­la Duj­mo­vić, pred­sjed­nik Upra­ve Spa­na, naj­ve­ćeg hr­vat­skog sof­tver­skog iz­voz­ni­ka i pred­sjed­nik udru­že­nja za IT pri HGK, ugod­no iz­ne­na­đen nas­tu­pom na­vo­di da je pre­mi­jer pre­ma gos­po­dar­stve­ni­ci­ma nas­tu­pio bez po­li­ti­kans­tva.

“Obra­tio nam se kao čo­vjek iz in­dus­tri­je ko­jem je jas­no u kak­vom je sta­nju gos­po­dar­stvo i ni­je skri­vao da se iz bu­dže­ta ne vi­de re­for­me. Ako ni­šta dru­go, naj­a­va re­za­nja šu­me pa­ra­fi­skal­nih na­me­ta pra­vi je ko­rak”, ka­že Duj­mo­vić na­po­mi­nju­ći ka­ko sof­tver­ska in­dus­tri­ja želj­no iš­če­ku­je uki­da­nje dan­ka HTZu.

Pe­tar Lo­vrić iz HUPa po­seb­no poz­drav­lja Vla­di­nu naj­a­vu os­ni­va­nja fon­da u ko­jem će ma­lim i sred­njim po­du­zte­ni­ci­ma bi­ti dos­tup­no oko 500 mi­li­ju­na eura jer će on naj­vi­še po­mo­ći ci­je­loj dr­ža­vi da po­vu­če­mo 1,2 mi­li­jar­de eura go­diš­nje iz fon­do­va EU ko­ji su na dis­po­zi­ci­ji Hr­vat­skoj. “Čes­to po­du­zet­nik sam ne mo­že osi­gu­ra­ti svo­je učeš­će za su­dje­lo­va­nje s pro­jek­ti­ma za EU fi­nan­ci­ra­nje, pa bi ovo mo­glo bi­ti na­po­kon sret­no rje­še­nje za ci­je­lu dr­ža­vu. Ima­mo po­dat­ke da je u Ma­ra­so­vu Mi­nis­tar­stvu po­du­zet­niš­tva od­bi­je­no oko 20% pro­je­ka­ta na za­pri­ma­nju, 50% na ad­mi­nis­tra­tiv­nim pre­fi­nan­ci­ra­nja pre­ka­ma i 30% u vred­no­va­nju pro­je­ka­ta”, ka­že Lo­vrić.

“To je su­lu­do kad se zna či­nje­ni­ca da je naj­ve­ći dio pro­je­ka­ta po­du­zet­ni­ci­ma vo­di­la i pi­sa­la pro­jek­te jed­na ‘dr­ža­va’ to su žu­pa­nij­ske ra­zvoj­ne agen­ci­je, a dru­ga ‘dr­ža­va’ Mi­nis­tar­stvo po­du­zet­niš­tva, ih od­bi­ja­lo. Bu­di­te si­gur­ni da se u 2017. ni­je­dan ma­li i sred­nji po­du­zet­nik ne­će htje­li ja­vi­ti na na­tje­ča­je ako pre­mi­jer Ore­ško­vić ne is­pu­ni na­jav­lje­no po­jed­nos­tav­lje­nje pro­ce­du­ra i us­to­ja­va­nje Fon­da za jef­ti­ni­ji iz­vor učeš­ća, što bi zna­či­lo da bi nam go­diš­nje pro­pa­da­lo po 10ak mi­li­jar­di ku­na”, upo­zo­ra­va Lo­vrić.

Vlas­nik Or­bi­ca Bran­ko Ro­glić ni­je op­ti­mist. “Vje­ru­jem pre­mi­je­ru, ali ne vje­ru­jem Hr­vat­skoj gos­po­dar­skoj ko­mo­ri, kroz ko­ju se kao ne­re­for­mi­ra­nu ins­ti­tu­ci­ju ne mo­že pos­ti­ći učin­ko­vi­tost na pla­nu re­for­mi. HGK je nas­ta­vak ra­zvo­ja so­ci­ja­liz­ma u Hr­vat­skoj. To je pro­to­tip so­ci­ja­lis­tič­kog vla­da­nja i uprav­lja­nja gos­po­dar­stvom. Oče­ki­va­li smo res­tru­ri­ra­nje Ko­mo­re, ko­je je tre­ba­lo po­če­ti pri­je dvi­je go­di­ne do­la­skom Bu­ri­lo­vi­ća za pred­sjed­ni­ka, ali re­zul­tat je iz­os­tao. Što će re­for­mi­ra­ti lju­di ko­ji sje­de u Ko­mo­ri, njih oko 450, a tre­ba­lo bi ih bi­ti 70ak ko­ji bi se ba­vi­li pre­zen­ta­ci­jom glo­bal­nog gos­po­dar­stva?”, re­zo­lu­tan je Ro­glić.

Ta­tja­na Kos, di­rek­to­ri­ca Ere, vje­ru­je pre­mi­je­ru: “Za­pra­vo nam ne pre­os­ta­je ni­šta dru­go ne­go če­ka­ti i vje­ro­va­ti. Sve smo is­pro­ba­li i doš­li smo do dna”.

ZA­PRA­VO NAM VI­ŠE I NE PRE­OS­TA­JE NI­ŠTA DRU­GO NE­GO - ČE­KA­TI I VJE­RO­VA­TI. SVE SMO IS­PRO­BA­LI I DOŠ­LI SMO DO DNA Ta­tja­na Kos di­rek­to­ri­ca Ere

VJE­RU­JEM PRE­MI­JE­RU, ALI NE VJE­RU­JEM HGK, KROZ KO­JU SE NE MO­ŽE POS­TI­ĆI UČIN­KO­VI­TOST NA PLA­NU RE­FOR­MI Bran­ko Ro­glić vlas­nik Or­bi­ca PRE­MI­JER NI­JE SKRI­VAO DA SE IZ BU­DŽE­TA NE VI­DE RE­FOR­ME. NAJ­A­VA RE­ZA­NJA ŠU­ME PA­RA­FI­SKAL­NIH NA­ME­TA PRA­VI JE KO­RAK Ni­ko­la Duj­mo­vić pred­sjed­nik Upra­ve Spa­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.