Već od­lu­če­no

Nas­ta­vak smje­na u tvrt­ka­ma, da­nas ‘pa­da’ tro­jac HAC-ONC-a

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - JO­SIP BO­HU­TIN­SKI/VL LI­DI­JA KI­SE­LJAK/VL

Na Skup­šti­ni tvrt­ke smi­je­nje­ni će bi­ti Slavica Gr­đan, Kre­ši­mir Kva­ter­nik i Ma­ri­ja Cvr­lje

Tro­čla­na upra­va Hr­vat­skih autocesta – Odr­ža­va­nje i na­pla­ta ces­ta­ri­ne (HACONC) bit će smi­je­nje­na da­nas na skup­šti­ni tvrt­ke. Od­lu­ku o smje­ni pred­sjed­ni­ce i čla­no­va Upra­ve Sla­vi­ce Gr­đan, Kre­ši­mi­ra Kva­ter­ni­ka i Ma­ri­je Cvr­lje do­ni­jet će pred­stav­ni­ci vlas­ni­ka te tvrt­ke, pred­sjed­ni­ci upra­va HACa i ARZa, Da­vor Mi­ho­vi­lić i Jo­sip Ša­la. No­vu upra­vu HACONCa či­nit će Jo­sip Dra­že­no­vić, do­sad di­rek­tor gra­đe­nja u HACu, te Boris Hu­zjan, do­sa­daš­nji di­rek­tor teh­nič­kog sek­to­ra i EU pro­je­ka­ta u ARZu.

Raz­log smje­ne že­lja je no­ve Vla­de da pos­ta­vi svo­je lju­de ka­ko bi pro­ve­li resturkturiranje u sklo­pu rje­ša­va­nja du­go­va za auto­ces­te.

Sin­di­ka­ti su no­vom mi­nis­tru pro­me­ta Ole­gu But­ko­vi­ću po­ru­či­li da ne­će pris­ta­ti ni na kak­ve re­zo­ve u sklo­pu res­truk­tu­ri­ra­nja os­ta­ne li sa­daš­nja upra­va. Gr­đan, Kva­ter­nik i Cvr­lje ime­no­va­ni su u nju u sr­p­nju 2015. Oni na­kon smje­ne ima­ju pr­vo na tri mje­se­ca pu­ne pla­će i tri mje­se­ca 50 pos­to pla­će ili mo­gu os­ta­ti u HACONCu na ne­kom druŠe­fi­ce gom rad­nom mjes­tu. Smje­ne u HACONCu, pa i ra­ni­je na HRTu, tek su po­če­tak ni­za smje­na ko­je će se usko­ro do­go­di­ti u svim dr­žav­nim tvrt­ka­ma, ko­je još vo­de lju­di ko­je je pos­ta­vi­la biv­ša Vla­da. No, pi­ta­nje je što s ured­bom ko­ju je do­ni­je­la biv­ša vla­da, u do­go­vo­ru s Eu­rop­skom ko­mi­si­jom, pre­ma ko­joj bi se u važ­ni­jim dr­žav­nim tvrt­ka­ma čel­ni­ci bi­ra­li jav­nim na­tje­ča­jem ili uz po­moć he­ad hun­te­ra.

To se, do­du­še, ne od­no­si na HACONC, ko­ji je ovis­no druš­tvo HACa i ARZa. No­va Vla­da nas­tav­lja s tom po­li­ti­kom, no ka­ko ka­že pred­stoj­nik DUUDIja To­mis­lav Bo­ban, ra­de na iz­mje­na­ma ured­be. A cilj je ubr­za­va­nje pro­ce­sa u oda­bi­ru di­rek­to­ra jav­nih tvrt­ki ka­ko bi se ubr­za­la pro­ce­du­ra nji­ho­va iz­bo­ra.

Jav­ni će na­tje­ča­ji os­ta­ti, no skra­tit će se nji­hov pos­tu­pak na ma­nje od pre­dvi­đe­na dva mje­se­ca. He­ad hun­te­ri će bi­ti sa­mo al­ter­na­ti­va, što zna­či da će Vla­da bi­ti sklo­ni­ja jav­nim na­tje­ča­ji­ma. Sma­njit će se i po­treb­no tra­že­no rad­no is­kus­tvo s 10 na pet go­di­na.

Već je kre­nuo i pos­tu­pak iz­bo­ra čla­no­va no­vih nad­zor­nih od­bo­ra u ne­kim tvrt­ka­ma po­put HACa, ARZa, Hr­vat­skih ces­ta, tvrt­ki iz sus­ta­va HŽa... Za HEP ko­ji vo­di nes­tra­nač­ki Pe­ri­ca Ju­kić o no­voj oso­bi još se ne go­vo­ri, kao i o smje­ni nes­tra­nač­kog Iva­na Pa­ve­li­ća, čel­ni­ka Hr­vat­skih šu­ma, ali za ko­jeg se is­to ta­ko zna da je bli­zak biv­šem mi­nis­tru Ti­ho­mi­ru Ja­ko­vi­ni.

RAZ­LOG SMJE­NE ŽE­LJA JE NO­VE VLA­DE

DA POS­TA­VI SVO­JE LJU­DE KA­KO BI PRO­VE­LI RESTURKTURIRANJE U SKLO­PU RJE­ŠA­VA­NJA DU­GO­VA ZA AUTO­CES­TE

S. STRUKIĆ/PIXSELL

Ma­ri­ja Cvr­lje, Boris Hu­zjan i Kre­ši­mir Kva­ter­nik

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.