kom­pa­ni­ja oku­pi­li na jed­no­me mjes­tu

Pred­stav­lje­ne pr­ve čla­ni­ce elek­tro­nič­ke Ba­ze pos­lov­nih že­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pra­vo­bra­ni­te­lji­ca za rav­no­prav­nost spo­lo­va i Hr­vat­ska udru­ga pos­lo­da­va­ca (HUP) pred­sta­vi­li su u pr­ve čla­ni­ce elek­tro­nič­ke Ba­ze pos­lov­nih že­na ko­je su kva­li­fi­ci­ra­ne od­mah pre­uze­ti uprav­ljač­ke po­zi­ci­je u kom­pa­ni­ja­ma.

Ri­ječ je o di­je­lu pro­jek­ta Uk­la­nja­nje stak­le­nog la­bi­rin­ta, fi­nan­ci­ra­nog Pro­gress pro­gra­mom EU. Pred­sjed­ni­ca HUPa Gor­da­na De­ra­nja za­do- volj­na je bro­jem pris­ti­glih pri­ja­va. Pos­lov­ne že­ne za­in­te­re­si­ra­ne za ula­zak u Ba­zu pri­ja­ve mo­gu pod­no­si­ti ci­je­le go­di­ne, a o nji­ho­vu uvr­šte­nju od­lu­ku će dva pu­ta go­diš­nje do­no­si­ti Od­bor u ko­jem su: Viš­nja Lju­bi­čić, pra­vo­bra­ni­te­lji­ca za rav­no­prav­nost spo­lo­va, Gor­da­na De­ra­nja i Da­vor Ma­je­tić (HUP), Ivi­ca Mu­dri­nić (Na­ci­onal­no vi­je­će za kon­ku­rent­nost, i Ma­ria Anar­gyrou Ni­ko­lić (Co­caCo­la HBC).

PD

Kva­li­fi­ci­ra­ne od­mah pre­uze­ti uprav­ljač­ke po­zi­ci­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.