PRO­MJE­NE PRO­CE­DU­RA NA­TJE­ČA­JA EU FON­DO­VA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na dru­goj go­diš­njoj ra­zvoj­no-fi­nan­cij­ska kon­fe­ren­ci­ji o EU fon­do­vi­ma To­mis­lav To­lu­šić, mi­nis­tar re­gi­onal­nog ra­zvo­ja i fon­do­va EU is­tak­nuo je ka­ko mi­je­nja­ju pro­ce­du­re te olak­ša­va­ju i po­bolj­ša­va­ju šanse za do­bi­va­nje nov­ca iz EU fon­do­va. Naj­a­vio je i pre­ko 200 no­vih na­tje­ča­ja. ˝Bit će pu­no uskih gr­la i pro­ble­ma, ali tu smo da po­bolj­ša­mo i po­ve­ća­mo ap­sorp­ci­ju˝, po­ru­čio je To­lu­šić. Ana Man­dac, po­moć­ni­ca mi­nis­tra po­du­zet­niš­tva i obr­ta is­tak­nu­la je ka­ko su os­no­va­li rad­nu sku­pi­nu sa čla­no­vi­ma po­du­zet­nič­kih ko­mo­ra ko­ja ima za cilj uči­ni­ti EU no­vac dos­tup­ni­jim. Naj­a­vi­la je i ka­ko se na no­vim na­tje­ča­ji­ma mi­je­nja­ju pra­go­vi, 300 ti­su­ća ku­na bi­ti će do­nji, a 30 mi­li­ju­na ku­na gor­nji prag. ˝ Ri­ječ kriv­nja ne pos­to­ji u mom rječ­ni­ku, važ­na je od­go­vor­nost. Što je bi­lo, bi­lo je i ide­mo na­pri­jed. Od ku­ka­nja ne­ma ni­šta, tre­ba ri­je­ši­ti pro­blem˝, za­klju­či­la je Man­dac.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.