TU­RI­ZAM

VALAMAROV HO­TEL U RAP­CU PR­VI TUI-JEV FA­MILY LI­FE HO­TEL U HR­VAT­SKOJ

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MA­RI­JA CRNJAK ma­ri­ja.crnjak@pos­lov­ni.hr

Na­kon Ago­ro­ko­ro­ve Ka­ri­sme, pos­ta­ju dru­ga ho­tel­ska tvrt­ka u nas či­ji ho­tel će pos­lo­va­ti pod jed­nim od TUI-je­vih no­se­ćih bren­do­va

Nad­zor­ni od­bor Va­la­mar Ri­vi­je­re na sjed­ni­ci odr­ža­noj u uto­rak odo­brio je inves­ti­ci­ju od 196 mi­li­ju­na ku­na u Fa­mily Li­fe Bel­le­vue Re­sort u Rap­cu, či­je se otvo­re­nje pla­ni­ra 2017. go­di­ne. Iz Va­la­ma­ra ujed­no jav­lja­ju da je odo­bre­no pot­pi­si­va­nje ugo­vo­ra o tro­go­diš­njoj su­rad­nji s vo­de­ćim svjet­skim tu­ris­tič­kim ope­ra­te­ri­ma TUI Nor­t­hern Eu­ro­pe, TUI UK i TUI Nor­dic Hol­ding, u sklo­pu ko­je bi Fa­mily Li­fe Bel­le­vue Re­sort u Rap­cu 2017. go­di­ne pos­tao pr­vi TUI Fa­mily Li­fe ho­tel u Hr­vat­skoj.

Va­la­mar ti­me pos­ta­je dru­ga ho­tel­ska kom­pa­ni­ja u Hr­vat­skoj či­ji ho­tel će pos­lo­va­ti pod jed­nim od TUI-je­vih no­se­ćih bren­do­va, na­kon Agro­ko­ro­ve Ka­ri­sme, či­ji ho­te­li u Ma­kar­skoj pos­lu­ju pod bren­dom Sen­si­mar Adul­ts only.

“Ula­ga­njem će se po­di­ći kva­li­te­ta i broj smje­štaj­nih je­di­ni­ca od 4 zvjez­di­ce te kre­ira­ti broj­ni no­vi vo­de­ni, obi­telj­ski, ugostiteljski i sport­ski, sa­dr­ža­ji”, is­ti­ču u obja­vi iz Va­la­ma­ra, no ne iz­no­se de­ta­lje o su­rad­nji. Naj­av­lju­ju da će to uči­ni­ti za ne­ko­li­ko tje­da­na, kad se oče­ku­je pot­pi­si­va­nje ugo­vo­ra s pred­stav­ni­ci­ma TUI-ja.

Ina­če, TUI ras­po­la­že s oko 245 ti­su­ća ho­tel­ska kre­ve­ta u 350 ho­te­la u vi­še od 25 ze­ma­lja, gdje se po­jav­lju­je kao inves­ti­tor, ope­ra­ter ili u obli­ku fran­ši­ze. Ka­ko je poz­na­to, TUI je u Ka­ri­smu ušao kao inves­ti­tor i ope­ra­ter, a de­ta­lji su­rad­nje s Va­la­ma­rom bit će poz­na­ti usko­ro, kao i even­tu­al­ni pla­no­vi bu­du­će su­rad­nje na ne­kim dru­gim des­ti­nan­ci­ja­ma. Me­đu nji­ma bi se mo­gao na­ći i Rab, ako Va­la­ma­ru us­pi­je kup­nja ho­tel­ske ku­će u ve­ćin­skom vlas­niš­tvu dr­ža­ve Im­pe­ri­al Rab. Va­la­mar je is­ka­zao in­te­res na na­tje­ča­ju pro­ve­de­nom još pri­je iz­bo­ra, a na­tje­čaj za obve­zu­ju­će po­nu­de oče­ku­je se ovih da­na.

Ina­če, Fa­mily Li­fe je­dan je od vo­de­ćih TUIje­vih bren­do­va, uz RIU, RO­BIN­SON, TUI Ma­gic Li­fe, TUI BLUE, Sen­si­mar, Sen­sa­to­ri brend. Fa­mily Li­fe ho­te­le ka­rak­te­ri­zi­ra­ju mo­de­ran di­zajn, veliki ba­zen­ski kom­plek­si s vo­de­nim sa­dr­ža­ji­ma, klu­bo­vi za dje­cu i ti­nej­dže­re, sa­dr­ža­ji za be­be, ro­di­te­lje te ani­ma­ci­ju svih ge­ne­ra­ci­ja, što se uk­la­pa i u Valamarov kon­cept pos­lo­va­nja na Ja­dra­nu. Brend ko­ji se po­jav­lju­je u TUI-je­vim des­ti­na­ci­ja­ma od Špa­njol­ske do Grč­ke i Tur­ske naj­češ­će uklju­ču­je all in­clu­si­ve us­lu­gu.

Va­la­mar je ju­čer obja­vio i re­vi­di­ra­ne re­zul­ta­te pos­lo­va­nja za 2015., pre­ma ko­ji­ma je kom­pa­ni­ja os­tva­ri­la pri­hod od 1,3 mi­li­jar­de ku­na (+18%), uz po­rast EBITDA (do­bit pri­je ka­ma­ta i amor­ti­za­ci­je) od 49 pos­to. U Ra­bac do 2018. pla­ni­ra­ju ulo­ži­ti 430 mi­li­ju­na ku­na s ci­ljem re­po­zi­ci­oni­ra­nja por­t­fe­lja na če­ti­ri zvjez­di­ce i stva­ra­nja po­nu­de vi­so­ke do­da­ne vri­jed­nos­ti.

ULA­GA­NJEM ĆE SE PO­DI­ĆI KVA­LI­TE­TA I BROJ SMJE­ŠTAJ­NIH JE­DI­NI­CA OD 4 ZVJEZ­DI­CE TE KRE­IRA­TI BROJ­NI NO­VI VO­DE­NI, OBI­TELJ­SKI, UGOSTITELJSKI I SPORT­SKI, SA­DR­ŽA­JI

PD

De­ta­lje su­rad­nje s TUI-jem još ne ot­kri­va­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.