Cro­atia no­vim šo­pin­gom u De­že­li sti­gla na gra­ni­cu

Cro­atia osi­gu­ra­nje po­ve­ća­lo udjel u Sa­vi RE na 14,17%, pa je s Adri­som pre­sko­či­lo 19% pri­bli­živ­ši se li­mi­tu za dalj­nju kup­nju

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Dokup no­vog pa­ke­ta di­oni­oca Po­za­va­ro­val­ni­ce Sa­va (Sa­va RE) od stra­ne Cro­atia osi­gu­ra­nja (CO) sa­mo je po­t­vr­da pro­ved­be na­še stra­te­gi­je da u svim pos­lo­vi­ma ko­ji­ma se ba­vi­mo že­li­mo bi­ti broj je­dan, re­gi­onal­ni li­der. Tim je ri­je­či­ma di­rek­tor kor­po­ra­tiv­nih ko­mu­ni­ka­ci­ja Adris gru­pe Pre­drag Gru­bić ko­men­ti­rao rast vlas­nič­kog udje­la CO u por­t­fe­lju slo­ven­skog druš­tva Sa­va RE.

Već pri pre­uzi­ma­nju CO naj­a­vi­li su, pod­sje­ća, da su pri- prav­ni zna­čaj­no inves­ti­ra­ti i u no­vi biz­nis te pla­ni­ra­ni tr­žiš­ni rast do li­der­ske po­zi­ci­je na pros­to­ru ši­re re­gi­je os­tva­ri­ti bi­lo kroz još ne­ke ak­vi­zi­ci­je, bi­lo or­gan­skim ras­tom.

Iz Cro­ati­je su, na­ime, obja­vi­li da su s no­vo­kup­lje­nim di­oni­ca­ma udjel u te­melj­nom ka­pi­ta­lu druš­tva Sa­va RE po­ve­ća­li s 9,75 na 14,17%, dok je udjel u gla­sač­kim pra­vi­ma po­dig­nut sa 10,2 na 14,81%. No, ka­ko i Adris u svom vlas­niš­tvu na skr­b­nič­kom ra­ču­nu jed­ne ban­ke dr­ži oko 5% di­oni­ca Sa­va RE, udjel u toj slo­ven­skoj kom­pa­ni­ji s ovo­tjed­nom kup­njom di­oni­ca pre­sko­čio je 19% u obje ka­te­go­ri­je te se ta­ko pri­mak­nuo ma­gič­nom li­mi­tu pos­tav­lje­nom od lo­kal­nog re­gu­la­to­ra, Slo­ven­ske agen­ci­je za tr­ži­šte vri­jed­nos­nih pa­pi­ra, po ko­je­mu Cro­atia u Sa­vi Re mo­že ima­ti udjel od naj­vi­še 20 pos­to.

Upra­va CO se u po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne, ka­ko je tvrt­ka uš­la u por­t­felj Adris gru­pe, uglav­nom ba­vi­la ka­drov­sko­or­ga­ni­za­cij­skim res­truk- tu­ri­ra­njem i čiš­će­njem bi­lan­ce da bi do­bi­la do­bar start za du­go­roč­no pro­ji­ci­ra­nje pos­lo­va­nja. Proš­la go­di­na za­klju­če­na je s ras­tom pre­mi­je od 3,3%, na 356 mil. eura, dok je ne­to do­bit iz­no­si­la 14,2 mil. eura. Sa­va Re je pak la­ni pre­mi­ju po­ve­ća­la 3,9 pos­to, na 486,3 mil. eura, a ne­to do­bit je ras­la 9,3%, na 33,4 mi­li­ju­na eura. Di­oni­ca Sa­ve RE u pro­tek­lih go­di­nu da­na kre­ta­la se od 11,6 do 16,85 eura, dok je u ovu sri­je­du ima­la pro­sječ­nu ci­je­nu od 13,9 eura.

DOKUP NO­VO­GA PA­KE­TA PO­T­VR­DA JE DA ŽE­LI­MO BI­TI RE­GI­ONAL­NI LI­DER, KA­ŽU U ADRISU

Us­mje­re­ni na res­truk­tu­ri­ra­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.