Tko je la­ni u EK bio hr­vat­ski Pi­no­kio?

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Hr­vat­ska je na lis­ti 20 čla­ni­ca EU ko­je već ne­ko­li­ko go­di­na ima­ju usvo­jen za­kon o ne­po­šte­nom tr­go­vač­kom pos­tu­pa­nju. Ta­ko sto­ji u naj­no­vi­jem iz­vješ­ću Eu­rop­ske ko­mi­si­je upu­će­nom EU Par­la­men­tu i Vi­je­ću, ali i svim čla­ni­ca­ma 29. si­ječ­nja ove go­di­ne. Me­đu­tim, taj po­da­tak ap­so­lut­no ne od­go­va­ra is­ti­ni, ne­ma­mo ni za­kon ni ko­deks. Za raz­li­ku od čla­ni­ca EU ko­je su tu pro­ble­ma­ti­ku ri­je­ši­le kroz za­kon ili ko­deks, mi i da­lje ne­po­šte­nu tr­go­vač­ku prak­su upor­no gu­ra­mo pod te­pih.

Tko je mo­gao po­greš­no in­for­mi­ra­ti EK? Tri su mi­nis­tar­stva u igri, gos­po­dar­stva, po­ljo­pri­vre­de i vanj­skih pos­lo­va. Na sve tri adre­se upu­ćen je upit uz zah­tjev za po­jaš­nje­njem ka­ko smo dos­pje­li na lis­tu, a za­kon ne pos­to­ji? Na­kon što od­go­vor ni­je sti­gao upu­ćen je i pod­sjet­nik, no pro­zva­na troj­ka ogla­si­la se šut­njom. Nes­luž­be­ni ka­na­li bi­li su ne­što raz­go­vor­lji­vi­ji pa smo doz­na­li ka­ko je net­ko iz dr­žav­ne bi­ro­kra­ci­je proš­le go­di­ne na rad­nom sas­tan­ku odr­ža­nom upra­vo na te­mu re­gu­li­ra­nja ne­po­šte­nih tr­go­vač­kih prak­si pred­stav­ni­ci­ma EK us­t­vr­dio da je nor­ma­tiv­ni ok­vir za tu pro­ble­ma­ti­ku u Hr­vat­skoj sa­dr­žan u za­ko­nu o tr­go­vi­ni i za­ko­nu o obvez­nim od­no­si­ma.

Na­ža­lost, ta tvrd­nja ne ‘pi­je vo­du’ jer, za­kon o tr­go­vi­ni se ne­po­šte­nom tr­go­vač­kom prak­som uop­će ne ba­vi, a za­kon o obvez­nim od­no­si­ma do­ti­če je se vr­lo mar­gi­nal­no. Tko je i iz ko­jeg mi­nis­tar­stva ovak­vom tvrd­njom ‘za­veo’ eu­rop­ske bi­ro­kra­te pa su po­vje­ro­va­li da je i Hr­vat­ska uš­la u klub ze­ma­lja ko­je za­go­va­ra­ju i skr­be o po­šte­nom i pra­vič­nom pos­tu­pa­nju na tr­ži­štu me­đu pos­lov­nim part­ne­ri­ma os­ta­je, me­đu­tim, i da­lje ne­poz­na­to. Taj de­talj ipak ni­smo us­pje­li doz­na­ti, pa smo ti­me os­ta­li us­kra­će­ni i za či­nje­ni­cu je li ova­kav gaf re­zul­tat nez­na­nja ili ne­ma­ra po­je­di­na­ca ko­ji nas zas­tu­pa­ju u Bruxel­le­su. Ovu (ne)oče­ki­va­nu sra­mo­tu iz ra­da hr­vat­ske ad­mi­nis­tra­ci­je mo­rat će rje­ša­va­ti po­na­osob ili u part­ner­stvu no­vi re­sor­ni mi­nis­tri.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.