U ae­ro­drom i golf re­sort Ja­dran­ka ula­že do 250 mil. ‡

U pe­tak sas­ta­nak ope­ra­tiv­ne gru­pe za pro­jekt zrač­ne lu­ke, s Kli­ma­nom na če­lu

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Lo­šinj­ska Ja­dran­ka gru­pa u pe­tak će ugos­ti­ti mi­nis­tra tu­riz­ma An­to­na Kli­ma­na ka­ko bi se odr­žao sas­ta­nak ope­ra­tiv­ne sku­pi­ne stra­te­škog pro­jek­ta Zrač­ne lu­ke Ma­li Lo­šinj, na či­jem je če­lu mi­nis­tar. Ka­ko je poz­na­to, na­kon inves­ti­cij­skog cik­lu­sa u ho­te­le i re­po­zi­ci­oni­ra­nja na tr­ži­štu, Ja­dran­kin slje­de­ći cilj je pro­ši­re­nje aero­dro­ma ko­ji tre­ba omo­gu­ći­ti jed­nos­tav­ni- ju dos­tup­nost des­ti­na­ci­je, ali i iz­grad­nja Eco Golf Re­sor­ta Ma­tal­da. Vri­jed­nost obi­ju inves­ti­ci­ja pro­ci­je­nju­je se na 200 do 250 mi­li­ju­na eura. Pro­jekt uklju­ču­je pro­ši­re­nje pis­te na 1800 me­ta­ra te grad­nju no­ve zgra­de pris­ta­ni­ša, či­me će na Lo­šinj mo­ći sli­je­ta­ti zra­ko­plo­vi ka­pa­ci­te­ta do 180 put­ni­ka. Za po­če­tak, ae­ro­drom će se pu­ni­ti čar­ter aran­žma­ni­ma, a plan je do­ves­ti jed­nu ili vi­še low cost kom­pa­ni­ja za avio pri­je­voz put­ni­ka. U sklo­pu pro­jek­ta Eco Golf Re­sor­ta Ma­tal­da na Cre­su u pla­nu je grad­nja dva cham­pi­on­ship golf te­re­na s 18 ru­pa, što će omo­gu­ći­ti i do­ma­ćins­tvo ve­li­kih svjet­skih golf tur­ni­ra. Zbog svo­je lo­ka­ci­je, di­zaj­na igrališta ko­ji pot­pi­su­je Er­nie Els i pla­ni­ra­ne iz­grad­nje uz mi­ni­mal­ne in­ter­ven­ci­je u pri­ro­di i pro­ved­bu naj­stro­žih mje­ra za­šti­te oko­li­ša, Ma­tal­da će bi­ti jed­na od naj­pre­poz­nat­lji­vi­jih golf lo­ka­ci­ja na svi­je­tu, či­me će se Lo­šinj do­dat­no po­zi­ci­oni­ra­ti na svjet­skoj kar­ti top des­ti­na­ci­ja, is­ti­ču u Ja­dran­ki. Uz na­ve­de­ne pro­jek­te u pla­nu je re­kons­truk­ci­ja ho­te­la He­li­os na Či­ka­tu, ko­ji bi tre­bao bi­ti po­sve­ćen zdrav­s­tve­nom tu­riz­mu, te grad­nja no­ve ma­ri­ne u Ma­lom Lo­ši­nju na mo­gu­ćim lokacijama Ve­lo­pin i/ili Kov­ča­nje.

Cilj je pro­ši­re­nje aero­dro­ma ko­ji tre­ba omo­gu­ći­ti jed­nos­tav­ni­ju dos­tup­nost des­ti­na­ci­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.