Fi­nan­cij­ska pi­sme­nost mla­dih ni­ska

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Hr­vat­ska ima vi­so­ku ra­zi­nu fi­nan­cij­ske uklju­če­nos­ti, a ni­sku ra­zi­nu fi­nan­cij­ske pi­sme­nos­ti, po­go­to­vo naj­mla­đih, re­če­no je u sri­je­du u Hr­vat­skoj na­rod­noj ban­ci (HNB) ti­je­kom de­ba­te ‘Stu­dent­ski kre­dit, da ili ne?’, na ko­joj su su­dje­lo­va­li uče­ni­ci ne­ko­li­ko za­gre­bač­kih gim­na­zi­ja. Pred­stav­ni­ca HNBa Ana Pi­sa­čić na­ve­la je ka­ko je dos­tup­nost fi­nan­cij­skih us­lu­ga u Hr­vat­skoj iz­ra­zi­to vi­so­ka, pot­kri­je­piv­ši to po­dat­kom ka­ko je broj ko­ris­ni­ka mo­bil­nog ban­kar­stva od 2012. do da­nas po­ras­tao tri pu­ta. Po­no­vi­la je da su pre­ma is­tra­ži­va­nji­ma fi­nan­cij­ske pi­sme­nos­ti naj­u­gro­že­ni­ji upra­vo mla­di hr­vat­ski gra­đa­ni, do 19 go­di­na.

Vi­ce­gu­ver­ner HNBa Bo­jan Fras is­tak­nuo je ka­ko će ti­je­kom ovo­go­diš­njeg Tjed­na nov­ca HNB ugos­ti­ti 500 sred­njo­ško­la­ca. Sma­tra da bi se mla­di mo­ra­li vi­še in­for­mi­ra­ti o fi­nan­ci­ja­ma i fi­nan­cij­skim ala­ti­ma. U svi­je­tlu či­nje­ni­ce da će sred­njo­škol­ci usko­ro bi­ti bi­ra­či, Fras je uče­ni­ci­ma su­ge­ri­rao da se po­ku­ša­ju in­for­mi­ra­ti o to­me što su pro­ra­čun, de­fi­cit, jav­ni dug i dru­gi fi­nan­cij­ski poj­mo­vi te da se do­bro in­for­mi­ra­ju o jav­nim fi­nan­ci­ja­ma.

M. LUKUNIĆ/PIXSELL

Vi­ce­gu­ver­ner HNB-a Bo­jan Fras

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.