Grad Split ku­pu­je tvrt­ku Hvidra za 5 mil. ku­na

Ope­ra­ci­ja bi tre­ba­la bi­ti ko­rak ka os­ni­va­nju tvrt­ke Split par­king, opor­ba ne­go­du­je

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Split Pri­jed­log od­lu­ke za os­ni­va­nje Split par­kin­ga, tvrt­ke ko­ja će vo­di­ti bri­gu o par­ki­ra­li­šti­ma u Spli­tu, iz­a­zvat će slje­de­ći tje­dan na sjed­ni­ci ve­li­ku bu­ru me­đu opor­be­nim vi­jeć­ni­ci­ma, s ob­zi­rom na to da je pred­lo­že­no da Grad za pet mi­li­ju­na ku­na ot­ku­pi tvrt­ku Hvidra ko­ja uprav­lja odre­đe­nim bro­jem par­ki­ra­li­šta i pa­uk­s­luž­bom.

Pro­tiv­lje­nje pri­jed­lo­gu su već iz­ra­zi­li vi­jeć­ni­ci stran­ke Pa­met­no ko­ji is­ti­ču da Hvidra ne­ma vlas­ti­te imo­vi­ne, pa­uk-vo­zi­la uze­ta su na le­asing, a čak ne­ma ni pot­pi­san ugo­vor za gos­po­da­re­nje ga­ra­ža­ma u Spli­tu. Gra­do­na­čel­nik Ivo Bal­da­sar i pred­sjed­nik Udru­ge Hvidra te Skup­šti­ne druš­tva Hvidra Ma­rio To­ma­so­vić već su se do­go­vo­ri­li o ci­je­ni na te­me­lju pro­cje­ne vri­jed­nos­ti Druš­tva ko­ja je dos­tav­lje­na vi­jeć­ni­ci­ma. Uz Hvi­dru, no­vu grad­sku tvrt­ku či­nit će i dio jav­nog pri­je­voz­ni­ka Pro­met ko­ji se skrbi o par­ki­ra­li­šti­ma.

U Gra­du is­ti­ču da će no­va tvrt­ka pos­lo­va­ti po­zi­tiv­no iako će ima­ti 200ti­njak za­pos­le­ni­ka, a u stran­ci Pa­met­no sma­tra­ju da je i to pre­vi­še.

PIXSELL

Gra­do­na­čel­nik Ivo Bal­da­sar

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.