ENT-u po­sao u Ar­me­ni­ji od 41 mil. ku­na

Gra­dit će LTE mre­žu

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Eric­sson Ni­ko­la Tes­la pot­pi­sao je ok­vir­ni ugo­vor s ar­men­skim ope­ra­tr­rom Uco­mom ve­zan uz grad­nju LTE mre­že u Ar­me­ni­ji, a vri­jed­nost pr­ve fa­ze ugo­vo­ra pre­ma­šu­je 41 mi­li­jun ku­na. Is­po­ru­čit će opre­mu za ra­dij­sku i jez­gre­nu mre­žu, a ugo­vor uklju­ču­je i sof­tver ko­ji ana­li­zom za­do­volj­stva ko­ris­ni­ka osi­gu­ra­va po­bolj­ša­nja. Ok­vir­ni ugo­vor od­no­si se i na LTE mre­žu u glav­nom gra­du Je­re­va­nu.

G. S./PIX

Pred­sjed­ni­ca Upra­ve ENT-a Gor­da­na Ko­va­če­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.