Ve­le­dro­ge­ri­ja Sa­lus imat će naj­ve­ći pri­nos od di­vi­den­di

Iz­daš­ne di­vi­den­de obra­do­vat će di­oni­ča­re naj­ve­ćih kom­pa­ni­ja, osim Go­re­nja

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Sa­lus je tra­di­ci­onal­no pri vr­hu po pri­no­su od di­vi­den­di, a on bi ove go­di­ne mo­gao iz­no­si­ti čak 8,7 pos­to

Ve­le­dro­ge­ri­ja Sa­lus, ako se os­tva­re pre­dvi­đa­nja, bit će slo­ven­ska kom­pa­ni­ja s naj­ve­ćim pri­no­som od di­vi­den­di na Ljub­ljan­skoj bur­zi, ka­da je ri­ječ o 2015. go­di­ni. Od­mah iza Sa­lu­sa je Tri­glav Osi­gu­ra­nje, ko­ja je ima­lo od­lič­nu pos­lov­nu go­di­nu, dok di­oni­ča­ri Go­re­nja ne­će do­bi­ti di­vi­den­du jer je kom­pa­ni­ja la­ni ima­la gu­bi­tak od 8,2 mi­li­ju­na eura, pi­šu Fi­nan­ce.

Me­đu “blue chip” di­oni­ca­ma kom­pa­ni­ja s Ljub­ljan­ske bur­ze u trav­nju se­zo­nu skup­šti­na na ko­ji­ma se od­lu­ču­je o di­vi­den­di tra­di­ci­onal­no otva­ra Pe­trol, a se­zo­na se nas­tav­lja sve do je­se­ni.

Rizik na Ljub­ljan­skoj bur­zi

Fi­nan­ce su an­ke­ti­ra­le ana­li­ti­ča­re gru­pe Al­ta, NLB fon­do­va, Tri­glav fon­do­va, Al­pen Inves­ta i GBDa, da bi obja­vi­le prog­no­zu. Do­bi­ven je dividendni pri­nos kom­pa­ni­ja u ras­po­nu od če­ti­ri do go­to­vo de­vet pos­to.

Sa­šo Sta­nov­nik, glav­ni eko­no­mist Al­ta, ka­že: “U po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko go­di­na, di- vi­den­d­ni pri­nos slo­ven­skih di­oni­ca pri­lič­no je li­jep, iz­nad­pro­sje­čan je u us­po­red­bi s dru­gim glo­bal­nim tr­ži­šti­ma ka­pi­ta­la i vi­sok u od­no­su na okru­že­nje ni­ske ka­mat­ne sto­pe. Jed­na­ko oče­ku­je­mo i ove go­di­ne. Naš pro­ji­ci­ra­ni ne­to dividendni pri­nos za in­deks naj­lik­vid­ni­jih slo­ven­skih tvrt­ki SBI TOP je 3,5 pos­to. Ukrat­ko, di­vi­den­de su je­dan od vr­lo do- brih raz­lo­ga za kup­nju po­je­di­nih slo­ven­skih di­oni­ca.“Do­men Gran­da iz GBD BPH do­da­je da pri ula­sku na slo­ven­sku bur­zu inves­ti­to­ri tre­ba­ju bi­ti svjes­ni da je ula­zak na ma­nje lik­vid­no tr­ži­šte i kup­nja po­je­di­nih vri­jed­nos­nih pa­pi­ra a zna­ča­jan rizik. On pro­cje­nju­je da tre­nut­no di­oni­ce Kr­ke, Tri­gla­va i Sa­ve Re ni­su naj­bo­lji iz­bor - za kup­nju.

Sa­lus je tra­di­ci­onal­no naa vr­hu slo­ven­skih po­du­ze­ća, mje­re­no po pri­no­su od di­vi­den­di, a ove go­di­ne mo­gao bi di­oni­ča­ri­ma do­ni­je­ti dividendni - pri­nos od 8,7 pos­to.. Di­vi­den­da Tri­glav Osi­gu­ra­nja - ovi­si o ne­ko­li­ko čim­be­ni­ka.- Pri­jed­log mo­ra bi­ti opre­zan - zbog adek­vat­nos­ti ka­pi­ta­la, ko­ji se pr­vi put iz­ra­ču­na­va pre­ma no­vim pra­vi­li­ma Sol­vent­nost 2, us­to po­druž-- ni­ca Tri­glav Osi­gu­ra­nje Ikei je pro­da­la zem­lji­šte, a sa­mo osi­gu­ra­nje je os­tva­ri­lo so­lid­ne re­zul­ta­te. Mi­ro­vin­ski fond i SDH za­jed­no dr­že dvi­je tre­ći­ne vlas­niš­tva. Prog­no­za anaa

TRI­GLAV OSI­GU­RA­NJE IMA­LO JE OD­LIČ­NU GO­DI­NU, A ANA­LI­TI­ČA­RI PRE­DVI­ĐA­JU BRU­TO DI­VI­DEN­DU OD 2,15 EURA PO DI­ONI­CI, ŠTO JE DIVIDENDNI PRI­NOS OD 8,4%

li­ti­ča­ra bi­la je 2,15 eura bru­to di­vi­den­de po di­oni­ci, što bi zna­či­lo dividendni pri­nos od 8,37 pos­to. Te­le­kom je jed­na od tvrt­ki u ko­joj se di­vi­den­da odre­đu­je do­go­vo­rom upra­ve i dr­ža­ve kao naj­ve­ćeg di­oni­ča­ra. ni­ča­ra. Po­ku­ša­na je pri­va­ti­za­ci­ja­pri­va­ti­za ci­ja kom­pa­ni­je i dio tog pro- pro­ce­sa bi­la je is­pla­ta vi­so­kih di­vi­den­di. Prognoze ana­li­ti­ča­ra pre­dvi­đa­ju di­vi­den­du od od 4,5 eura bru­to po di­oni­ci, što zna­či dividendni pri­nos od 5,7 pos­to.

Pri­ti­sak na is­pla­tu di­vi­den­de

Cin­kar­ne Ce­lje na vr­hun­cu gra­đe­vin­skog cik­lu­sa ima od­lič­ne re­zul­ta­te i vi­so­ku di­vi­den­du. Pro­da­ja tvrt­ka ni­je us­pje­la, a la­ni ima­la je pro­sječ­ne re­zul­ta­te. Sa­va Re kon­so­li­di­ra pos­lo­va­nje u Hr­vat­skoj i Slo­ve­ni­ji. U vlas­nič­koj struk­tu­ri tvrt­ke ja­ča­ju hr­vat­ski mi­ro­vin­ski fon­do­vi, što zna­či i da ja­ča pri­ti­sak na is­pla­tu di­vi­den­de.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.