PO PRO­IZVOD­NJI MA­LI­NA

SR­BI­JA PR­VA NA SVI­JE­TU

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Glav­ni taj­nik Svjet­ske or­ga­ni­za­ci­je za ma­li­ne (IRO) Felipe Ro­sas Osa pri­op­ćio je da je Sr­bi­ja po ukup­nom uro­du u 2015. go­di­ni po­nov­no pos­ta­la vo­de­ći pro­izvo­đač tog bo­bi­čas­tog vo­ća u svi­je­tu. “U Sr­bi­ji je ut­vr­đen urod od 79.000 to­na i va­ša zem­lja je proš­le go­di­ne bi­la uvjer­lji­vo naj­ve­ći pro­izvo­đač na svi­je­tu. Na dru­gom mjes­tu je SAD s pro­izvod­njom od 66.000 to­na, sli­je­di Polj­ska sa 50.000 do 60.000 to­na, te Či­le sa 39.000 to­na”, re­kao je glav­ni taj­nik Ro­sas Osa.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.