NE­MA ZA­IN­TE­RE­SI­RA­NIH

ZA KUP­NJU 51% PKB-A

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Za kup­nju imo­vi­ne Po­ljo­pri­vred­ne kor­po­ra­ci­je Be­ograd (PKB) ni­je sti­gla ni­jed­na po­nu­da, iz­ja­vio je gra­do­na­čel­nik Be­ogra­da Si­ni­ša Ma­li. Pre­me nje­go­vim ri­je­či­ma, rje­še­nje za PKB mo­ra se pro­na­ći do kra­ja svib­nja do ka­da tra­je dr­žav­na za­šti­ta od na­pla­te vje­rov­ni­ka. Ma­li je pod­sje­tio da su pro­ci­je­nje­ne obve­ze PKB-a pre­ma vje­rov­ni­ci­ma iz­me­đu 60 i 70 mi­li­ju­na eura. Jav­ni po­ziv za pro­da­ju 51% imo­vi­ne PKB-a objav­ljen je kra­jem 2015., po po­čet­noj ci­je­ni od 154 mi­li­ju­na eura. Na pro­da­ju je, me­đu os­ta­lim, po­nu­đe­no 17.677 hek­ta­ra zem­lji­šta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.