Vi­še po­du­zet­ni­ka do­bit će dr­žav­ne po­ti­ca­je

Olak­ša­nje U Sr­bi­ji je spu­šte­na gra­ni­ca za do­bi­va­nje dr­žav­ne po­mo­ći sa 250.000 na 150.000 eura ula­ga­nja, uz za­poš­lja­va­nje 20 rad­ni­ka

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Vla­da Sr­bi­je spus­ti­la je gra­ni­cu za do­bi­va­nje dr­žav­ne po­mo­ći sa 250.000 eura ula­ga­nja na 150.000 eura, uz obve­zu za­poš­lja­va­nja naj­ma­nje 20 rad­ni­ka, pi­še Blic. Gra­ni­ca je sni­že­na da bi poticaji bi­li dos­tup­ni što ve­ćem bro­ju po­du­zet­ni­ka.

Za sva­ko otvo­re­no no­vo rad­no mjes­to dr­ža­va će ulagaču pla­ća­ti od 3000 do 7000 eura, ovis­no od po­dru­čja dr­ža­ve, a naj­vi­še će do­bi­ti oni ko­ji na­mje­ra­va­ju po­kre­nu­ti ili pro­ši­ri­ti po­sao u nerazvijenim kra­je­vi­ma Sr­bi­je. Ta­ko će onaj po­du­zet­nik ko­ji ulo­ži u Vla­so­tin­cu do­bi­ti 7000 eura po rad­nom mjes­tu, a u Be­ogra­du sa­mo 3000 eura.

Us­to, dr­ža­va će inves­ti­to­ri­ma da­ti još 10 do 30 pos­to nov­ca u od­no­su na ukup­no ula­ga­nje, ali će on pri­je to­ga mo­ra­ti osi­gu­ra­ti 25 pos­to ukup­nog ula­ga­nja iz vlas­ti­tih iz­vo­ra, ne ra­ču­na­ju­ći dr­žav­nu po­moć.

Sve to po­t­vr­dio je za Blic sr­p­ski mi­nis­tar gos­po­dar­stva Želj­ko Ser­tić, ko­ji ka­že da je dr­ža­va snizila li­mit ula­ga­nja ka­ko bi što ve­ćem bro­ju po­du­zet­ni­ka omo­gu­ći­la ko­ri­šte­nje ovih po­ti­ca­ja. “Ured­bom je jas­no pre­dvi­đe­no da se sred­stva is­pla­ću­ju u ra­ta­ma. Iz­nos sva­ke ra­te sa­da se ut­vr­đu­je u pos­to­ci­ma u od­no­su na uku­pan iz­nos do­di­je­lje­nih sred­sta­va. Ured­bom je pr­vi put obu­hva­će­na i ca­rin­ska pov­las­ti­ca na uvoz opre­me, kao inves­ti­ci­ja stra­nog ula­ga­ča”, ka­že Ser­tić.

Ured­bom je pro­pi­sa­na i po­ja­ča­na kon­tro­la tro­še­nja dr­žav­nog nov­ca. Kon­tro­li­rat će se i is­pla­ta pla­ća i do­pri­no­sa, za šta je za­du­že­no Mi­nis­tar­stva gos­po­dar­stva u su­rad­nji s PIO Fon­dom i APRom. Ako se ut­vr­di da je inves­ti­tor pro­dao opre­mu, odo­bre­na ca­rin­ska pov­las­ti­ca bit će uki­nu­ta.

ZA SVA­KO NO­VO RAD­NO MJES­TO DR­ŽA­VA ĆE ULAGAČU PLA­ĆA­TI OD 3000 DO 7000 EURA, NAJ­VI­ŠE ĆE DO­BI­TI ONI KO­JI ĆE PO­KRE­NU­TI ILI PRO­ŠI­RI­TI PO­SAO U NERAZVIJENIM KRA­JE­VI­MA SR­BI­JE

PD

Dr­ža­va će ula­ga­či­ma da­ti i po­moć od 10 do 30 pos­to nov­ca od ukup­nog ula­ga­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.