Sr­bi­ja i RS za­jed­no ku­pu­ju tvornicu oruž­ja Zrak

Dr­žav­na tvrt­ka Di­rek­ci­ja KS iz Be­ogra­da ulo­žit će 4 mil. ku­na u 51 pos­to vlas­niš­tva pro­pa­le kom­pa­ni­je ko­ja je u ste­ča­ju

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Kom­pa­ni­ja voj­ne in­dus­tri­je Zrak iz Tes­li­ća u ste­ča­ju usko­ro će se pre­tvo­ri­ti u no­vu tvrt­ku či­ji će vlas­ni­ci bi­ti dr­ža­va Sr­bi­ja sa 51 pos­to i Re­pu­bli­ka Sr­p­ska sa 49 pos­to udje­la, doz­na­je por­tal Ca­pi­tal.ba. Pla­nom re­or­ga­ni­za­ci­je pre­dvi­đe­no je da tvrt­ka Di­rek­ci­ja KS iz Be­ogra­da, u dr­žav­nom vlas­niš­tvu, ulo­ži oko mi­li­jun KM (oko 4 mil. ku­na) či­me bi pos­ta­la vlas­nik 51 pos­to no­ve kom­pa­ni­je, dok bi fon­do­vi u RS i Porezna upra­va svo­ja po­tra­ži­va­nja pre­tvo­ri­li u ka­pi­tal, ta­ko da će RS ima­ti 49 pos­to vlas­niš­tva. Pla­nom je pre­dvi­đe­no i da no­vo po­du­ze­će nas­ta­vi s is­tom dje­lat­noš­ću. “Part­ne­ru iz Be­ogra­da se žu­ri, ali pro­ce­du­ru mo­ra­mo po­što­va­ti, oče­ku­jem da će ci­je­li pro­ces bi­ti za­vr­šen do kra- ja lip­nja“, re­kao je Mi­lan Ži­gić, ste­čaj­ni upra­vi­telj Zra­ka.

Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, Zrak tre­nut­no ra­di sa 15ak rad­ni­ka, a pro­izvo­de iz po­dru­čja na­oru­ža­nja i voj­ne opre­me is­po­ru­ču­je upra­vo Di­rek­ci­ji KS. Ta kom­pa­ni­ja, či­ja je glav­na dje­lat­nost do proš­le go­di­ne bi­la pro­izvod­nja bor­be­nih voj­nih vo­zi­la, la­ni je pro­mi­je­ni­la u nes­pe­ci­ja­li­zi­ra­nu tr­go­vi­nu na ve­li­ko. Go­di­ne 2013. pos­lo­va­la je s gu­bit­kom od oko 71.000 KM. Zrak je u ste­čaj oti­šao 18. stu­de­no­ga 2013. go­di­ne. Vla­da RS je 2012. go­di­ne po­ku­ša­la pro­na­ći kup­ca za Zrak, ali u to­me ni­je us­pje­la, pa je ta ne­ka­da vr­lo us­pješ­na tvrt­ka otiš­la u ste­čaj, a rad­ni­ci­ma ni­je is­pla­će­no 17 pla­ća.

I dok su kom­pa­ni­je voj­ne in­dus­tri­je u RS pro­pa­le ili se je­dva odr­ža­va­ju u ži­vo­tu, u FBiH je sta­nje pot­pu­no druk­či­je. U 2014. go­di­ni u na­mjen­skoj in­dus­tri­ji FBiH os­tva­ren je re­kor­dan pro­met od 150 mi­li­ju­na ma­ra­ka, a u pro­tek­le če­ti­ri go­di­ne u tom sek­to­ru broj za­pos­le­nih po­ve­ćan je za 34 pos­to. Naj­us­pješ­ni­ja voj­na tvor­ni­ca u BiH tre­nut­no je Ig­man iz Ko­nji­ca, u ko­jem ra­di 915 rad­ni­ka.

FON­DO­VI U RE­PU­BLI­CI SR­P­SKOJ I POREZNA UPRA­VA SVO­JA PO­TRA­ŽI­VA­NJA PRE­MA ZRA­KU PRETVORIT ĆE U VLAS­NIŠ­TVO TA­KO DA ĆE RS IMA­TI 49 POS­TO UDJE­LA

PD

U Zra­ku tre­nut­no ra­di sa­mo 15 rad­ni­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.