PU­TO­VA­NJA U SVE­MIR BIT ĆE REGULIRANA DO 2021.

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Agen­ci­ja Uje­di­nje­nih na­ro­da za zra­ko­plov­s­tvo po­ru­či­la je da naj­kas­ni­je za pet go­di­na tre­ba usvo­ji­ti re­gu­la­ti­vu za tu­ris­tič­ka pu­to­va­nja u sve­mir ka­ko bi se po­du­pro ras­tu­ći sve­mir­ski tu­ri­zam i tran­s­port­ni sek­tor. Pro­pi­si mo­ra­ju bi­ti usvo­je­ni ra­di si­gur­nos­ti i spre­ča­va­nja stva­ra­nja ne­us­kla­đe­ne go­mi­le pro­pi­sa na ra­zi­ni po­je­di­nih ze­ma­lja, po­ru­či­li su iz Me­đu­na­rod­ne agen­ci­je za ci­vil­no zra­ko­plov­s­tvo (ICAO). Pred­lo­ži­li su pri­la­god­bu pos­to­je­ćeg re­gu­la­tor­nog ok­vi­ra za zra­ko­plov­s­tvo. Ko­mer­ci­jal­ne le­to­ve naj­a­vi­li su Vir­gin Ga­lac­tic, Spa­ceX te Blue Ori­gin.

Usko­ro stvar­nost

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.