Walt Dis­ney od­lu­čio sni­mi­ti pe­ti film iz se­ri­ja­la o In­di­ana Jo­ne­su

No­vi nas­ta­vak oče­ku­je se u ki­ni­ma 2019. go­di­ne

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Los Angeles Walt Dis­ney na­mje­ra­va ob­no­vi­ti se­ri­jal o In­di­ana Jo­ne­su, a pe­ti film po re­du o pus­to­lov­nom ar­he­olo­gu tre­bao bi do­ći u ki­na 2019. go­di­ne. Pre­ma pri­op­će­nju kom­pa­ni­je, no­vi će nas­ta­vak re­ži­ra­ti Ste­ven Spi­el­berg, re­da­telj i pret­hod­na če­ti­ri nas­tav­ka. Glav­nu ulo­gu tre­bao bi tu­ma­či­ti Har­ri­son Ford, svo­je­vr­s­no za­štit­no li­ce se­ri­ja­la, iako je upit­no ko­li­ko će bi­ti spre­man za sni­ma­nje zah­tjev­nih sce­na s ob­zi­rom da će 2019. ima­ti 77 go­di­na.

Dis­ney je pra­va na In­di­ana Jo­ne­sa do­bio 2012. u pa­ke­tu na­kon kup­nje Lu­ca­sfil­ma, stu­dio re­da­te­lja i pro­du­cen­ta Ge­or­gea Lu­ca­sa. Kom­pa­ni­ja je za Lu­ca­sfilm is­pla­ti­la če­ti­ri mi­li­jar­de do­la­ra, a pr­vens­tve­ni mo­tiv kup­nje bi­la su pra­va na se­ri­jal Ra­to­vi zvi­jez­da. Me­đu­tim, sa­mo je po­s­ljed­nji nas­ta­vak tog se­ri­ja­la, Si­la se budi, za sa­da na ki­no-bla­gaj­na­ma do­nio dvi­je mi­li­jar­de do­la­ra. S dru­ge pak stra­ne, če­ti­ri fil­ma o In­di­ana Jo­ne­su ukup­no su za­ra­di­li dvi­je mi­li­jar­de do­la­ra. Ka­ko bi osi­gu­rao sta­bil­ni­je pri­ho­de od fil­mo­va, Dis­ney je 2005. ku­pio i ani­ma­cij­ski stu­dio Pixar, a 2010. stu­dio Mar­vel.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.