RA­IF­FE­ISEN BAN­KE

BIT­NO MA­NJI GU­BI­TAK

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Aus­trij­ska Ra­if­fe­isen Bank In­ter­na­ti­onal (RBI) iz­vi­jes­ti­la je u sri­je­du da je če­t­vr­to tro­mje­se­čje za­klju­či­la s osjet­no ma­njim kon­so­li­di­ra­nim gu­bit­kom ne­go u is­tom raz­dob­lju go­di­nu ra­ni­je, uz osjet­no ma­nje re­zer­va­ci­je za ot­pi­se, ali i ni­že pri­ho­de od ka­ma­ta. U po­s­ljed­nja tri mje­se­ca 2015. RBI je za­bi­lje­žio gu­bi­tak od 83 mi­li­ju­na eura na­su­prot 842 mi­li­ju­na eura u is­tom lanj­skom raz­dob­lju ka­da su na re­zul­ta­te utje­ca­li pro­ble­mi u Ukra­ji­ni i Ma­đar­skoj. Ban­ka je 2015. za­klju­či­la s kon­so­li­di­ra­nom do­bi­ti od 379 mi­li­ju­na eura, če­ti­ri mi­li­ju­na eura ma­nje od pro­cje­na.

Iz­vr­š­ni di­rek­tor Karl Se­vel­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.