MI­RO­VIN­SKI DUG IZ­NO­SI

78 BI­LI­JU­NA DO­LA­RA

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Iz­nos ne­pla­će­nih ili ne­do­volj­no is­pla­će­nih obve­za za mi­ro­vin­sko osi­gu­ra­nje u 20 dr­ža­va Or­ga­ni­za­ci­je za eko­nom­sku su­rad­nju i ra­zvoj (OECD) kre­će se oko ne­vje­ro­jat­nih 78 bi­li­ju­na do­la­ra, pro­cje­nju­je ame­rič­ki Ci­ti­bank. O ko­li­kom se du­gu ra­di do­volj­no ilus­tri­ra či­nje­ni­ca da je jav­ni dug tih dr­ža­va 44 bi­li­ju­na do­la­ra. Iz­ra­že­no u re­la­tiv­nom iz­no­su, jav­ni dug čla­ni­ca OECD-a iz­no­si pro­sječ­nih 109 pos­to dok se dug pre­ma za­pos­le­ni­ci­ma u jav­nom sek­to­ru po­peo na 190 pos­to BDP-a. Ana­li­za po­ka­zu­je da se svi­jet kre­će pre­ma mi­ro­vin­skoj kri­zi, na­vo­de ana­li­ti­ča­ri Ci­ti­ban­ka, a pre­no­si Bu­si­ness In­si­der.

FOTOLIA

Do­la­zi mi­ro­vin­ska kri­za?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.