Zbog stra­ha i bes­pa­ri­ce bur­za još tap­ka u mra­ku

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - TO­MIS­LAV PILI

Po­ten­ci­jal­ne ula­ga­če opek­li su gu­bi­ci, pa ih ve­ći­na no­vac i da­lje pla­si­ra u de­po­zi­te. Zbog te­ško­ga sta­nja na tr­ži­štu ra­da mno­gi di­oni­ce pro­da­ju bez ob­zi­ra na pod­ci­je­nje­nost

Iako ve­ći­na kom­pa­ni­ja sa Za­gre­bač­ke bur­ze pos­lu­je sve bo­lje, nji­ho­va ne­za­in­te­re­si­ra­nost za inves­ti­to­re u kom­bi­na­ci­ji s du­go­go­diš­njom re­ce­si­jom i još uvi­jek ne­za­li­je­če­nim ra­na­ma ma­lih ula­ga­ča zbog bur­zov­nih gu­bi­ta­ka pri­je osam go­di­na sro­za­la je in­te­res za hr­vat­skim di­oni­ca­ma na vr­lo ni­ske gra­ne. Una­toč či­nje­ni­ci da su ma­kro­eko­nom­ski tren­do­vi da­nas ne­što bo­lji te da kom­pa­ni­je ima­ju šest pos­to bo­lje pri­ho­de ne­go 2014., sa­da već kro­nič­na bolj­ka Za­gre­bač­ke bur­ze – ni­ska lik­vid­nost – ni­ka­ko da nes­ta­ne. Si­laz­ni trend vri­jed­nos­ti di­onič­kog pro­me­ta na do­ma­ćem tr­ži­štu ka­pi­ta­la ne­pre­kid­no tra­je od 2008., pa je la­ni za­bi­lje­že­no tek 2,4 mi­li­jar­de ku­na di­onič­kog pro­me­ta. O raz­mje­ri­ma pa­da pro­me­ta do­volj­no go­vo­ri po­da­tak da je di­onič­ki pro­met 2009., kad je za­bi­lje­žen naj­si­lo­vi­ti­ji pad BDPa od go­to­vo se­dam pos­to, sa 7,4 mi­li­jar­de ku­na bio čak tri pu­ta ve­ći ne­go proš­le go­di­ne, ka­da je ko­nač­no za­bi­lje­žen opip­lji­vi­ji eko­nom­ski rast od dva pos­to. Tek ma­li tra­čak op­ti­miz­ma pru­ža po­gled u pro­tr­go­va­ni vo­lu­men. Na­ime, 35,4 mi­li­ju­na pro­tr­go­va­nih di­oni­ca šest je pos­to vi­še ne­go re­ce­sij­ske 2009. Ni­ska lik­vid­nost do­ma­će bur­ze nas­tav­lje­na je i ove go­di­ne sa si­je­čanj­skim pro­me­tom od 131 mi­li­jun ku­na te sa 136,5 mi­li­ju­na ku­na u ve­lja­či.

“Ovu je go­di­nu do­ma­će tr­ži­šte ka­pi­ta­la otvo­ri­lo s dos­ta skrom­nom lik­vid­noš­ću. U ve­li­koj mje­ri se to mo­že pri­pi­sa­ti ne­dos­tat­ku ne­kih zna­čaj­ni­jih oki­da­ča ko­ji bi skre­nu­li fo­kus do­ma­ćih, ali i stra­nih inves­ti­to­ra, po­put pri­pa­ja­nja, pre­uzi­ma­nja, jav­nih po­nu­da di­oni­ca ili dru­gih kor­po­ra­tiv­nih ak­ci­ja”, sma­tra Da­vor Špo­ljar, ana­li­ti­čar Er­ste ban­ke. “Mo­gu­će je da je i po­rez na ka­pi­tal­nu do­bit dje­lo­vao des­ti­mu­la­tiv­no na dio ma­lih inves­ti­to­ra, dok se s dru­ge stra­ne do­ma­ći ins­ti­tu­ci­onal­ni inves­ti­to­ri već na­la­ze me­đu naj­ve­ćim di­oni­ča­ri­ma u lik­vid­ni­jim iz­da­nji­ma te im ne­dos­ta­je no­vih inves­ti­cij­skih pri­li­ka”, do­da­je Špo­ljar.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.