Mo­ja po­du­zet­na Hr­vat­ska

Na fes­ti­va­lu sve od čva­ra­ka do eko­koz­me­ti­ke

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - DAR­KO BI­ČAK dar­ko.bi­cak@pos­lov­ni.hr

Du­brov­ča­ni su ja­ko do­bro pri­hva­ti­li čvar­ke, ka­žu iz sa­mo­bor­sko­ga obr­ta Fre­li­mo

UDu­brov­ni­ku je u pe­tak otvo­ren Fes­ti­val po­du­zet­niš­tva, obr­ta i obi­telj­skih po­ljo­pri­vred­nih gos­po­dar­sta­va (OPG) u ok­vi­ru pro­jek­ta “Mo­ja po­du­zet­na Hr­vat­ska”, ko­ji or­ga­ni­zi­ra­ju Ve­čer­nji list, 24sa­ta i Pos­lov­ni dnev­nik. Ka odio tra­di­ci­onal­nog du­bro­vač­kog Mediteranskog saj­ma, iz­lož­be no pro­daj­na ma­ni­fes­ta­ci­ja, na­mi­je­nje­na po­naj­pri­je pro­izvo­đa­či­ma ar­ti­ka­la ko­ji su ve­za­ni uz Ja­dran i Me­di­te­ran, oku­pi­la je ma­le pro­izvo­đa­če hra­ne, koz­me­ti­ke i slič­nih pro­izvo­da iz ci­je­le Hr­vat­ske, a i iz ino­zem­s­tva.

Kozmetika s Pe­lješ­ca

Ne­djelj­ka Ju­ran vlas­ni­ca je OPG-a na Pe­lješ­cu, a u Du­brov­nik je doš­la pred­sta­vi­ti svo­ju ko­lek­ci­ju kre­ma, to­ni­ka, se­ru­ma, hi­dro­la­ta.

“Ovim se biz­ni­som ba­vim već de­vet go­di­na, a ci­je­la pro­izvod­nja mi se ba­zi­ra na do­ma- ćim, zdra­vim i eko­lo­škim pro­izvo­di­ma s po­lu­oto­ka Pe­lješ­ca. Ve­ći­na mo­jih pro­izvo­da na­gra­đe­na je me­da­lja­ma na spe­ci­ja­li­zi­ra­nim saj­mo­vi­ma. Is­tak­nu­la bih Kre­mu za pe­gla­nje bo­ra, Kre­mu pro­tiv bo­ra od lju­te na­ran­če, Kra­ljev­sku kre­mu te kre­me za ato­pij­ski der­ma­ti­tis, kao i one za kon­tak­t­ni te se­bo­re­ič­ni der­ma­ti­tis. Tu je i niz pri­pra­va­ka od gli­ne za de­tok­si­ka­ci­ju or­ga­niz­ma”, po­jaš­nja­va Ju­ran.

Glav­ni pro­daj­ni ka­nal su joj saj­mo­vi, no u idu­ćih go­di­nu da­na pla­ni­ra otvo­ri­ti vlas­ti­te iz­lož­be no pro­daj­ne sa­lo­ne u Ore­bi­ću i Du­brov­ni­ku. O ula­sku u ve­će tr­go­vač­ke lan­ce i dro­ge­ri­je za­sad ne raz­miš­lja.

“Bi­lo je in­te­re­sa za mo­je pro­izvo­de s Bli­skog is­to­ka, iz Egip­ta i Uje­di­nje­nih Arap­skih Emi­ra­ta, ali tra­ži­li su za pro­bu ve­li­ku ko­li­či­nu ro­be ko­ju ja ne mo­gu pro­izves­ti, pa sam odus­ta­la”, ka­že Ne­djelj­ka Ju­ran.

Svo­je dr­ni­ške pr­šu­te u Du­brov­nik je do­šao pred­sta­vi­ti, i pro­da­ti, An­te Reljanović, vlas­nik Ba­ba de­li­ci­ja iz Drniša.

“Moj asor­ti­man sas­to­ji se od pr­šu­ta, pan­ce­te, su­še­nog vra­ta i slič­nih pro­izvo­da ra­đe­nih po do­ma­ćoj re­cep­tu­ri. Ve­ći­na me­sa za pr­šu­te do­la­zi s mo­je far­me, a i os­ta­tak ku­pu­jem od do­ma­ćih lju­di. Ima­mo do­go­vor da bu­to­ve za pr­šu­te od svi­nja uzi­mam ja, a os­ta­tak me­sa ide part­ne­ri­ma ko­ji ra­de dru­ge su­ho­mes­na­te pro­izvo­de”, ka­že Reljanović, ko­ji je na sa­jam do­šao s ko­le­gom Jo­si­pom Vi­do­vi­ćem Ka­sa­čem.

Sa­mo­bor­ci u mi­si­ji

Ve­ći­nu pr­šu­ta i pan­ce­ta pro­da­je ho­te­li­ma i res­to­ra­ni­ma. Nje­go­vi pro­izvo­di mo­gu se na­ći i u po­ne­koj de­li­ka­tes­noj tr­go­vi­ni, ali ne i u tr­go­vač­kim lan­ci­ma.

“Pr­šut je osjet­ljiv pro­izvod ko­ji tra­ži kontrolirane uvje­te, kak­vih ne­ma u tr­go­vač­kim cen­tri­ma. To se pri­je sve­ga od­no­si na svje­tlost, ko­ja ne smi­je bi­ti pre­ja­ka, i na tem­pe-

PR­ŠUT TRA­ŽI KONTROLIRANE UVJE­TE, KAK­VIH NE­MA U TR­GO­VAČ­KIM CEN­TRI­MA,

ALI IMA U NA­ŠIM STA­RIM KONOBAMA, KA­ŽE AN­TE RELJANOVIĆ IZ DRNIŠA

ra­tu­ru, ko­ja ne smi­je pre­la­zi­ti 20 Cel­zi­je­vih stup­nje­va. Te uvje­te ima­ju na­še sta­re ko­no­be, ali ne i su­per­mar­ke­ti”, ka­že Reljanović, ko­ji svo­je su­ho­mes­na­te de­li­ka­te­se pla­si­ra i u do­bar dio ze­ma­lja EU, ali i u Ek­va­dor i Či­le.

Na du­bro­vač­ki sa­jam tra­di­ci­onal­no do­la­zi i Fran­ces­co Im­pi­eri s ju­ga Ita­li­je, iz re­gi­je Ba­si­li­ca­ta. Nje­go­va tvrt­ka Ca­la­bro Lu­ca­ni u Du­brov­ni­ku je pe­ti put, a na­šim po­tro­ša­či­ma pred­sta­vio se ko­lek­ci­jom de­li­ka­tes­nih si­re­va, pr­šu­ta, tjes­te­ni­na i pa­šte­ta. Im­pi­eri ka­že da svo­je pro­izvo­de, osim u Ita­li­ji, naj­vi­še pro­da­je u Polj­skoj, Nje­mač­koj, Slo­vač­koj i Por­tu­ga­lu. Za­nim­lji­va mu je i Hr­vat­ska zbog slič­nog uku­sa po­tro­ša­ča.

I sa­mo­bor­ski obrt Fre­li­mo, ko­ji se ba­vi pro­izvod­njom čva­ra­ka i slič­nih ar­ti­ka­la na ba­zi čva­ra­ka, iz­la­gao je na saj­mu u Du­brov­ni­ku. Ana Tu­šin iz Fre­li­ma ka­že da se že­le pro­bi­ti na tr­ži­šte Dal­ma­ci­je. Pr­ve su im po­vrat­ne in­for­ma­ci­je po­zi­tiv­ne. Du­brov­ča­ni su, ka­že, ja­ko do­bro pri­hva­ti­li čvar­ke.

G. JELAVIĆ/PIXSELL

Jo­sip Vi­do­vić Ka­sač i An­te Reljanović, vlas­nik tvrt­ke Ba­ba de­li­ci­je iz Drniša

Od Pe­lješ­ca, pre­ko Ita­li­je, do Sa­mo­bo­ra: Ne­djelj­ka Ju­ran, Fran­ces­co Im­pi­eri i Ana Tu­šin

Sa­jam je pri­vu­kao mno­go po­sje­ti­te­lja

G. JELAVIĆ/PIXSELL

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.