Ba­ga­tel­na vri­jed­nost la­ni ote­la po­sao Hr­vat­skim šu­ma­ma

U cje­nov­noj utr­ci uvoz po­tu­kao uz­goj ra­sad­ni­ca za šu­me

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - BOŽICA BABIĆ

Bez pred­nos­ti U cje­nov­noj utr­ci uvoz po­tu­kao uz­goj ra­sad­ni­ca za šu­me

U na­ba­vi sadnica za po­šum­lja­va­nje pri­vat­nih šu­ma la­ni je una­toč na­tje­ča­ju bi­lo niz ne­pra­vil­nos­ti

Net­ko je imao pri­vat­ni in­te­res pa se u 2015. do­go­dio pre­se­dan. Pre­ki­nu­ta je vi­še­go­diš­nja prak­sa ops­kr­be pri­vat­nih šu­mov­las­ni­ka vr­hun­skim ra­sad­nim ma­te­ri­ja­lom iz Hr­vat­skih šu­ma, sad­ni­ce je is­po­ru­či­la tvrt­ka bez vlas­ti­tog ra­sad­ni­ka što je pro­tiv­no i za­ko­nu o jav­noj na­ba­vi,” tvr­di pri­vat­ni šu­mov­las­nik Mir­ko Ha­bi­ja­nec.

U 20 go­di­na po­šu­mio je 40 hek­ta­ra za­pu­šte­nih po­vr­ši­na, ni­je po­sje­kao ni­jed­no de­blo, na­mje­ra­va po­šu­mi­ti 100 ha i za taj pro­jekt iz­dva­ja ne­ma­la vlas­ti­ta sred­stva. Ina­če uho­da­ni pos­tu­pak na­ba­ve sadnica la­ni je kas­nio i us­to je Dr­žav­na ko­mi­si­ja za kon­tro­lu pos­tu­pa­ka jav­ne na­ba­ve (DKOM) u ruj­nu po­ni­šti­la pr­vi na­tje­čaj ko­jim je Sa­vje­to­dav­na služ­ba (SS) Mi­nis­tar­stva po­ljo­pri­vre­de iz­a­bra­la tvrt­ku Fa­unus Sel­va, a ža­li­le su se Hr­vat­ske šu­me. Zah­tjev je dao u ruj­nu 2014., no u raz­go­vo­ru s za­pos­le­ni­ci­ma SS-a do­bio je od­go­vor da je zbog po­ni­šte­nja na­tje­ča­ja mo­gu­ća od­go­da po­dje­le sadnica za 2016.

Ka­ko bi spri­je­čio šte­tu na pri­prem­lje­nom te­re­nu, iz­no- si, ni­je mo­gao če­ka­ti pa je kod Šu­ma na­ba­vio 16.000 sadnica i o to­me la­ni u pro­sin­cu iz­vi­jes­tio SS-a uz zah­tjev za is­pla­tu 47.800 ku­na, no 19. si­ječ­nja sti­gla je od­bi­je­ni­ca.

“Za na­ba­vu sadnica u SS bi­lo je re­zer­vi­ra­no 1,5 mi­li­jun ku­na, no na­tje­čaj je raz­bi­jen na de­se­tak gru­pa i ti­me sve- den na ba­ga­tel­ne vri­jed­nos­ti,” iz­no­si Ha­bi­ja­nec raz­log svo­jih sum­nji. O pos­tup­ci­ma upra­va i ad­mi­nis­tra­ci­je HŠa, ka­že, mo­že se što­šta mis­li­ti, no ima­ju naj­bo­lji ra­sad­ni ma­te­ri­jal u Eu­ro­pi.

“Uvoz sadnica ko­je ni­su ima­le ni od­go­va­ra­ju­ći cer­ti­fi­kat otva­ra pros­tor i za ugro­ža­va­nje ge­ne­ti­ke do ko­je se doš­lo stogodišnjom se­lek­ci­jom što mo­že bi­ti po­gub­no za na­še šu­me,” upo­zo­ra­va Ha­bi­ja­nec.

U SS-u su pak vr­lo za­do­volj­ni svo­jim pr­vim na­tje­ča­jem. Ro­bert Oju­ro­vić, po­moć­nik rav­na­te­lja za pro­jek­te u šu­mar­stvu ka­že da je ključ­ni kri­te­rij bio naj­ni­ža ci­je­na ka­ko bi što vi­še šu­mov­las­ni­ka do­bi­lo sad­ni­ce. Ukup­ni tro­šak iz­no­sio je 1,105.467 ku­na, na­bav­lje­no je 481.848 sadnica za 116 šu­mo­po­sjed­ni­ka. Oju­ro­vić na­vo­di da u RH ima 11 do­bav­lja­ča šum­skog re­pro­duk­cij­skog ma­te­ri­ja­la, ali ne ka­že ko­li­ko njih ima vlas­ti­te ra­sad­ni­ke, a ko­li­ko je tr­go­va­ca/pre­ku­pa­ca. Tvrt­ka Fa­unus Sel­va is­po­ru­či­la je sad­ni­ce za Ko­priv­nič­ko-kri­že­vač­ku žu­pa­ni­ju gdje Ha­bi­ja­nec ima šu­me kroz dru­gi krug na­tje­ča­ja za 98.695 ku­na dok su Šu­me tra­ži­le 149.336 kn. Oju­ro­vić is­ti­če da se tro­šak za sa­mos­tal­no na­bav­lje­ne sad­ni­ce ne priz­na.

Od svog os­nut­ka, po­ru­ču­ju iz HŠa, bi­li su do­bav­ljač sadnica i za pri­vat­ne šu­me, ima­ju do­volj­no ka­pa­ci­te­ta za pro­izvod­nju autoh­to­nih sadnica ne­upit­ne kva­li­te­te u 20-tak ra­sad­ni­ka po­vr­ši­ne oko 200 hek­ta­ra ras­po­re­đe­nih po ci­je­loj RH. Vlas­ni­ci Fa­unus Sel­ve (i još pet tvrt­ki u RH os­no­va­nih na­kon 2011.) nje­mač­ki su dr­žav­lja­ni Bruno i Bruno Alexan­der Gan­ten­brink ko­ji su u RH ku­pi­li 10ak ti­su­ća hek­ta­ra šu­ma, naj­vi­še od na­s­ljed­ni­ka gro­fov­ske obi­te­lji Pe­ja­če­vić, oko 7000 ha. U rje­še­nju DKOM-a sto­ji da Fa­unus Sel­va ni­je re­gis­tri­ra­na za uz­goj sadnica, no uze­la je po­di­zvo­di­te­lja tvrt­ku Abi­es, dek­la­ra­ci­je su bi­le na ma­đar­skom je­zi­ku bez pri­je­vo­da, da­tu­ma iz­da­va­nja i glav­ne svje­dodž­be, iako je na­tje­ča­jem tra­žen hr­vat­ski je­zik. U do­pu­ni na­tje­ča­ja do­da­li su miš­lje­nje Hr­vat­skog šu­mar­skog ins­ti­tu­ta što je SS-a bi­lo do­volj­no za od­lu­ku.

UVOZ SADNICA BEZ CERTIFIKATA OTVA­RA PROS­TOR ZA UGRO­ŽA­VA­NJE GE­NE­TI­KE DO KO­JE SE DOŠ­LO STOGODIŠNJOM SE­LEK­CI­JOM ŠTO MO­ŽE BI­TI ITE­KA­KO PO­GUB­NO ZA ŠU­ME U RH

GORAN JAKUŠ/PIXSELL

Mir­ko Ha­bi­ja­nec

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.