HDZ i SDP na re­pre­zen­ta­ci­je tro­še 7 mil. ku­na

Bez da di­ra­ju pri­ma­nja za­pos­le­ni­ka ve­li­ke stran­ke mo­gle bi šte­dje­ti da ne osje­te

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ni tri mje­se­ca od ka­da je pot­pi­sao fi­nan­cij­ski plan HDZ-a za ovu go­di­nu To­mis­lav Ka­ra­mar­ko oči­to je za­bo­ra­vio što je pot­pi­sao. Od­bi­ja­ju­ći aman­d­man Mos­ta, HSLS-a, BUZ-a i ne­za­vis­ne Gor­da­ne Ru­sak ko­jim bi zna­nost do­bi­la 15 mi­li­ju­na ku­na vi­še ta­ko što bi se ma­nje da­lo po­li­tič­kim stran­ka­ma, re­kao je da bi u slu­ča­ju to­li­kog sma­nje­nja ko­je tra­ži Most i u HDZu mo­ra­li uzi­ma­ti od pla­ća za­pos­le­ni­ka HDZ-a, taj­ni­ca, por­ti­ra, čis­ta­či­ca... Ali, pla­će za­pos­le­ni­ka HDZ-a sa­svim si­gur­no ne bi tre­ba­lo re­za­ti jer u fi­nan­cij­skom pla­nu HDZ-a za 2016. ima pros­to­ra za ve­li­ke re­zo­ve. Na­ime, ra­sho­di za rad­ni­ke HDZ-a od 2012. ras­li su od 6,4 mil. ku­na na pla­ni­ra­nih 9,5 mi­li­ju­na ku­na u ovoj go­di­ni, s tim da su la­ni bi­li 10,4 mil. ku­na. Uz to, na nak­na­de oso­ba­ma iz­van rad­nog od­no­sa pla­ni­ra­ju po­tro­ši­ti (la­ni 2,6) 1,7 mi­li­ju­na ku­na (od če­ga 700.000 na služ­be­na pu­to­va­nja)... No, ono što u fi­nan­cij­skom pla­nu baš bo­de oči jest da HDZ pla­ni­ra ove go­di­ne na “re­pre­zen­ta­ci­ju” po­tro­ši­ti 3,5 mil. ku­na ili 12,5% sred­sta­va ko­je pla­ni­ra­ju do­bi­ti iz pro­ra­ču­na. U SDPu su pak la­ni na pre­zen­ta­ci­je po­tro­ši­li go­to­vo 3,5 mil. ku­na, a go­di­nu pri­je 2,6 mil. Dak­le, sa­mo na re­pre­zen­ta­ci­ju dvi­je naj­ve­će stran­ke tro­še oko šest-se­dam mi­li­ju­na ku­na go­diš­nje.

HR­VO­JE JELAVIĆ/PIXSELL

Pred­sjed­nik HDZ-a To­mis­lav Ka­ra­mar­ko

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.